Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”*) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem, jak również wsparcie rozwoju ekologicznych form transportu wodnego w Polsce.

*dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.


Wnioski należy składać w terminie od 7.05.2018 r. do 28.09.2018 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:
•    skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
•    oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”
 

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.
 

Formy dofinansowania
 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki.
 

Intensywność dofinansowania:
1.    dla dotacji: do 100 % kosztów kwalifikowanych (w przypadku przedsięwzięć określonych w pkt 7.5.2 cz. 2 programu priorytetowego – do 50% kosztów kwalifikowanych)
2.    dla pożyczek : do 100 % kosztów kwalifikowanych
 

Beneficjenci

Dla dotacji:
1.    jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2.    służby ratownicze i organizacje pozarządowe wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska;
3.    jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 

Dla pożyczki:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
3) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe.
 

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu
Koordynator programu: Tomasz Surowiecki, nr tel.: 22 45 90 508,
Z-ca Koordynatora programu: Kamil Żabka, nr tel.: 22 45 90 566.
 

Więcej informacji na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2018/