Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

                                            

 

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)


Umowa nr POPW.02.02.00-18-0004/16-00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020Oś priorytetowa II : Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.2: Infrastruktura drogowa


Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości


Beneficjent:   Gmina Miasto Rzeszów
                    ul. Rynek 1
                    35-064 Rzeszów

Jednostki Realizujące Projekt: 


1)    Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
2)    Biuro Gospodarki Mieniem w Rzeszowie,
3)    Urząd Miasta Rzeszowa.


Wartość całkowita projektu:
   69 978 715,20 zł*
Kwota dofinansowania z UE:   46 989 953,16 zł*
Termin realizacji:                        2016-2018
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Łączność z siecią TEN-T budowanej drogi wojewódzkiej zostanie zrealizowana przez bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19 w węźle Rzeszów- Południe. W ramach niniejszego projektu wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej w Rzeszowie od ul. Podkarpackiej do granic miasta. Pozostały odcinek od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe wybudowany zostanie w ramach odrębnego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Cały odcinek drogi (część miejska i pozamiejska) jako projekt zintegrowany realizowany jest na mocy Porozumienia podpisanego pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Prezydenta miasta Rzeszowa.

 

 

 

Zakres rzeczowy projektu:
 


W ramach zakresu rzeczowego wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
1.    Budowa odcinka DW klasy G w granicach m. Rzeszowa o długości 1,54 km,
2.    Przebudowa odcinka miejskiego DW klasy G – 0,51 km,
3.    Rozbudowa odcinka DK19 klasy GP dł. Ok. 0,85 km,
4.    Budowa węzła drogowego typu WC na połączeniu DW oraz DK19,
5.    Budowa 4 skrzyżowań,
6.    Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo na przecięciu DW z ul. Przemysłową,
7.    Budowa 15 odcinków dróg serwisowych,
8.    Budowa zatoki autobusowej,
9.    Budowa chodników o łącznej dł. 1,7 km oraz ścieżek rowerowych o dł. 1,6 km,
10.  Wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
11.   Budowa przejazdu drogowego w ciągu drogi gminnej,
12.   Przebudowa, budowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
13.   Urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

 


Efekty realizacji projektu:

Łączność z siecią TEN-T budowanej drogi wojewódzkiej zostanie zrealizowana przez bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19 w węźle Rzeszów- Południe. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ruchu w centrum miasta i związanych z nim uciążliwości, a także stworzy warunki dojazdu do nowych obszarów inwestycyjnych, otwierając możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju miasta. Zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne pozwolą na skrócie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno miasta jak i całego regionu. Ponadto zaplanowane do wykonania rozwiązania będą miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska naturalnego.


Stan realizacji projektu:


Rok 2016

  • W dniu 29 lipca 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Gminą Miasto Rzeszów.
  • 16 września 2016 r. została podpisana umowa z Krośnieńską Dyrekcją Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie na świadczenie usług zewnętrznego nadzoru przy realizacji inwestycji.
  • 24 października 2016 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych.
  • 24 października została podpisana umowa ze spółką Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie na świadczenie usług na nadzór autorski przy realizacji projektu.
  • 26 października 2016 r. nastąpił przekazanie placu budowy Wykonawcy.

 

ROK 2017


W ramach realizowanych robót, od marca do maja, Wykonawca przeprowadził następujące prace:

  • Branża drogowa: prace ziemne związane z wykopami, odhumusowaniem oraz wymianą gruntu, roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury przy ul. Podkarpackiej,
  • Branża mostowa: wbicie pali pod podpory - jezdnia prawa obiekt WD-01, betonowanie warstwy wyrównawczej pod podporą D obiekt WD-1, warstwa wyrównawcza podpora C, wbijanie pali, (obiekt WD-1),
  • Branża sanitarna: obecnie trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wykonaniem kanalizacji sanitarnej,
  • Branża elektroenergetyczna i teletechniczna: montaż wyposażenia studni teletechnicznych, wstawianie studni teletechnicznej nr 13, przebudowa linii napowietrznej SN-15kV.

 

W dniu 7 grudnia br. odbyło się oficjalne otwarcie, poświęcenie oraz oddanie do użytku nowo wybudowanej drogi wojewódzkiej, na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów Południe – S19. Dzięki inwestycji kierowcy mogą korzystać z nowego ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej. Ponadto odcinek ten połączy dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371 oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta.


 

 

*stan na dzień 11.12..2017 r.