Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94

Nr projektu: POPW.02.02.00-18-0001/17


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 


Oś priorytetowa 2: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,
Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa 

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa


Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Jednostki Realizujące Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa.


Koszt całkowity:           29 112 100,45 zł*
Koszt kwalifikowalny:    20 816 008,66 zł *
Wysokość dofinansowania: 17 693 607,36 zł*

Lata realizacji: 2017 – 2019;
 
Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T, który zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Poprawę dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z drogą krajową nr 94 i 97, a pośrednio z siecią TEN-T tj. węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza i autostrady A4 Rzeszów-Zachód, oraz węzłem drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 i Rzeszów Wschód, co z kolei umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. Dzięki temu zapewniony zostanie dostęp do ośrodków pełniących funkcje istotnych rynków pracy.
 • Wzmocnienie dostępności transportowej zarówno do samego Rzeszowa jak i wewnątrz obszarów jego obszaru funkcjonalnego, co przyczyni się również do zwiększenia oddziaływania stolicy województwa w zakresie codziennych dojazdów do pracy i umożliwi większą integrację funkcjonalnych rynków pracy.
 • Rozszerzenie dostępności transportowej ROF, co wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencyjności i przyczyni się do ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie, m. in. dzięki zwiększeniu dostępności komunikacyjnej do stref podwyższonej aktywności gospodarczej znajdujących się na obszarze ROF.
 • Zwiększenie dostępności do lotniska Rzeszów-Jasionka, a także przejść granicznych z Ukrainą i Słowacja.
 • Zmniejszenie kosztów użytkowników i środowiska.
 • Poprawę bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych.
Zakres rzeczowy projektu:

Projekt dotyczy budowy drogi wojewódzkiej pomiędzy ul. Lubelską a ul. Warszawską w Rzeszowie o dł. 1 378,91 m, w tym:

 • dobudowy drugiej jezdni po południowej stronie istniejącej ul. R. Krogulskiego: 645,86 m, 
 • budowy drogi po nowym śladzie: 733,05 m,

co obejmuje:

 • Budowę dwujezdniowej drogi klasy G, częściowo dobudowa drugiej jezdni do istniejącej ul. R. Krogulskiego,
 • Przebudowę ul. Warszawskiej na odcinku wymagającym budowy skrzyżowania,
 • Budowę chodników (2,36 km) i ścieżek rowerowych (2,68 km),
 • Budowę i przebudowę 3 zatok autobusowych oraz zjazdów,
 • Budowę i przebudowę układu odwodnienia i oświetlenia drogi,
 • Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej,
 • Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.


 

Efekty realizacji projektu:

W wyniku  realizacji projektu nastąpi:

 • wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centrum Rzeszowa poprzez nowe połączenie z siecią dróg TEN-T,
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu,
 • skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróży,
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez ograniczenie hałasu i emisji spalin,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych i istniejących terenów inwestycyjnych.


Głównymi użytkownikami projektu będą mieszkańcy Rzeszowa, Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i województwa podkarpackiego, oraz przedsiębiorcy i turyści.

 

Stan realizacji projektu:

ROK 2017

 • 22.09.2017 r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Wykonano niezbędną dokumentacją projektową.
 • 30.08.2017 r. została podpisana umowa ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 6 na wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie.

  •    Roboty wykonane:  wycinka drzew, odhumusowanie terenu, przebudowa sieci energetycznej, ułożenie kabla YAKY 4x120, ułożenie kabla YAKY 4x35, montaż słupów wirowanych , wykopy kablowe, układanie linii kablowych, roboty branży elektrycznej, wykonanie przewiertu pod ul. Borową.
 • W dniu 7.09.2017 r. podpisano umowę ze spółką Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Kościuszki 49, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej.
 • W dniu 2.10.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z firmą Signum Pracownia Reklamy w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 3. W oparciu o ww. umowę zostały zaprojektowane i wykonane tablice informacyjne wolnostojące (metalowe, dwustronne) o wymiarach 300x200 cm – 2 szt. które zostały zamontowane w miejscu realizacji projektu.
   

ROK 2018

Roboty wykonane w okresie od 01.01.2018 - 31.03.2018 :

1. Branża drogowa:

 • Odhumusowanie (zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej) i wywóz w miejsce składowania,
 • Rozbiórki obiektów budowlanych (2 budynki mieszkalne oraz 2 budynki gospodarcze),
 • Rozbiórki ogrodzeń.

2. Branża elektryczna:

 • Przebudowa kolidujących sieci energetycznych – oświetlenie na słupach ulicznych w rejonie ul. Warszawskiej,
 • Budowa przyłączy elektroenergetycznych oświetlenia,
 • Budowa oświetlenia ulicznego – linia oświetleniowa.

3. Branża sanitarna:

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych i studzienek ściekowych,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowych.

 

 Roboty wykonane w okresie od 01.04.2018 – 31.07. 2018 r.:
1. Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów i nasypów
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta drogi
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej (stabilizacji cementem)
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej

2. Branża elektryczna:

 • Przebudowa kolidujących sieci energetycznych
 • Budowa przyłączy elektroenergetycznych oświetlenia
 • Budowa oświetlenia ulicznego – linia oświetleniowa

3. Branża sanitarna:

 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci kanalizacyjnych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci ciepłowniczych

4. Branża inżynieria ruchu:

 • Roboty ziemne pod fundamenty tablicy
 • Wykonanie fundamentów pod tablicę

 Roboty wykonane w okresie 1.08.2018 – 30.09.2018 r.:

1. Branża drogowa:

 • Roboty ziemne
 • Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika i ścieżki rowerowej
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej (stabilizacji cementem)
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej
 • Ułożenie krawężników granitowych
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W

 
2. Branża elektryczna:

 • Budowa oświetlenia ulicznego


3. Branża sanitarna:

 • Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z kratami
 • Przebudowa ciepłociągu

4. Branża telekomunikacyjna:

 • Budowa kanału technologicznego


5. Branża inżynierii ruchu:

 • Montaż tablic inżynierii ruchu
 • Montaż stacji meteorologicznej
Roboty wykonane w okresie 1.10.2018 – 30.11.2018 r.:
1. Branża drogowa:

 • Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń,
 • Wykonanie nasypów,
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej (stabilizacji cementem),
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,
 • Ustawienie krawężnika systemowego betonowego (peronowego),
 • Ustawienie obrzeży betonowych,
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
 • Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,


2. Branża elektryczna:

 • Budowa oświetlenia ulicznego,


3. Branża telekomunikacyjna:

 • Budowa kanału technologicznego,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej,


4. Branża sanitarna:

 • Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z kratami,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci ciepłowniczych,
 • Zabezpieczenie sieci gazowych.

ROK 2019

Roboty wykonane w okresie 1.12.2018 – 31.01.2019 r.

1. Branża drogowa:

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • Ułożenie obrzeży betonowych
 • Ułożenie krawężników betonowych

2. Branża telekomunikacyjna:

 •  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych

3. Branża inżynierii ruchu:

 • Montaż masztów i wysięgników sygnalizacji świetlnej
 • Montaż pętli indukcyjnych
 • Budowa kanalizacji kablowej
*stan na dzień 31.01.2019