Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów

 

„Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

Nr projektu RPPK.07.04.00-18-0015/18-00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy

Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie

 

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zespół Żłobków

Koszt całkowity projektu: 3 287 895,62 PLN*

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 794 711,25 PLN*

Termin realizacji: 01.07.2018 - 31.10.2020*

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 84 os. (80 K; 4 M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 i zamieszkałych w Gminie Miasto Rzeszów poprzez utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnością) w istniejących żłobkach samorządowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów do 31.10.2020 r. Projektem objęte zostaną następujące placówki zarządzane przez Miejski Zespół Żłobków:

 • Żłobek nr 1, ul. Piękna 18, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4, 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 7, ul. Zielona 7, 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b, 4 nowe miejsca opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 2 zadania, w tym:

 1. Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach podlegających MZŻ w Rzeszowie poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia pozwalającego stworzyć optymalne warunki opieki nowym wychowankom oraz
 2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki dla dzieci do l. 3, w ramach którego zaplanowano dofinansowanie wynagrodzeń personelu opiekuńczego, realizującego bezpośrednio zadania opiekuńczo-wychowawcze wobec nowo przyjętych dzieci, oraz zakup artykułów higienicznych i pomocy dydaktycznych.

 

Efekty realizacji projektu:

W rezultacie realizacji projektu:

 • Powstaną 84 nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • 10 osób z kategorii osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdzie lub będzie aktywnie poszukiwało pracy.
 • 74 osoby pracujące, przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, wróci na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem.


Stan realizacji projektu:

 • W dniu 30 lipca 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

 Gmina Miasto Rzeszów rozpoczyna rekrutację do projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy  – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

14.09.2018 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”, nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00. Nabór kandydatów potrwa do 28.09.2018 r.
Do udziału w projekcie zgłosić się mogą osoby zamieszkałe i płacące podatki na terenie Gminy Miasto Rzeszów, sprawujące opiekę nad minimum 1 dzieckiem w wieku do 3 lat, deklarujące chęć powrotu/wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) w okresie uczestnictwa w projekcie, tzn. w terminie od pierwszego do ostatniego dnia objęcia dziecka opieką żłobkową, jednak nie później niż do 31.10.2020 r., w tym:
 

 •     osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,
 •     osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.).


Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Dokument ten wraz ze wzorami formularzy zgłoszeniowych oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu i żłobkach objętych zakresem rzeczowym projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej:
 

 •     www.mzz.itl.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 017 748 11 30 oraz 532 467 488, lub osobiście w Biurze projektu przy ulicy Pułaskiego 3 b, w Rzeszowie.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

Rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

W dniu 19 listopada 2019 r. rozpocznie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”, nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00. Nabór kandydatów potrwa do dnia 02 grudnia 2019 r.

Informacje o planowanej rekrutacji uzupełniającej można uzyskać na stronie:
http://www.mzz.itl.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=861

oraz pod nr. telefonu: 532 467 488.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.
 

 

Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej
w Gminie Miasto Rzeszów”

Projekt „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

 

Gmina Miasto Rzeszów rozpoczyna REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00.

Rekrutacja potrwa od dnia 19 listopada 2019 r. do dnia 02 grudnia 2019 r.

W ramach prowadzonej rekrutacji będzie dostępne ok. 60 miejsc dla uczestników projektu, których dzieci zostaną objęte opieką w żłobkach biorących udział w projekcie.

Rozpoczęcie udziału w projekcie (objęcie opieką dzieci nowych uczestników projektu) będzie możliwe w terminie od rozstrzygnięcia naboru rekrutacji uzupełniającej do dnia 31.10.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji uzupełniającej to: 16.12.2019 r.

Miejsca w żłobkach objętych projektem dla dzieci osób zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego będą udostępniane sukcesywnie w momencie zakończenia udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 84 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych w Gminie Miasto Rzeszów poprzez utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnością) w istniejących żłobkach samorządowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów do 31.10.2020 r.

Do udziału w projekcie zgłosić się mogą osoby zamieszkałe i płacące podatki na terenie Gminy Miasto Rzeszów, które sprawują opiekę nad minimum 1 dzieckiem w wieku do 3 lat oraz chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, w okresie uczestnictwa w projekcie (jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r.).

Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym  wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem osoby wskazane w §2, pkt. 2, pkkt. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” (tj. osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.).

Projektem objęte są następujące placówki zarządzane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie:

 • Żłobek nr 1, ul. Piękna 18;
 • Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a;
 • Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4;
 • Żłobek nr 7, ul. Zielona 7;
 • Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b;
 • Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b;
 • Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19;
 • Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22.


Dokumenty rekrutacyjne należy składać tylko i wyłącznie w żłobku objętym projektem, do którego będzie zgłaszane dziecko do przyjęcia.

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Dokument ten wraz ze wzorami formularzy zgłoszeniowych oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu i żłobkach objętych zakresem rzeczowym projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie:

http://www.mzz.itl.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=861

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 532 467 488.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

  *Stan na dzień 18.11.2019 r.