Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta.


Nr umowy POPW.02.02.00-18-0006/16-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.2: Infrastruktura drogowa


Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości


Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                   ul. Rynek 1
                   35-064 Rzeszów

Jednostki Realizujące Projekt: 
1)    Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
2)    Biuro Gospodarki Mieniem,
3)    Urząd Miasta Rzeszowa.


Wartość całkowita projektu:  44 529 582,30 zł*
Kwota dofinansowania z UE:     28 635 499,62 zł*
Termin realizacji:         30.07.2015-15.03.2019 r.

 


Opis projektu:Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonlanego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego południowej części miasta i przyległych obszarów sieci TEN-T.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zakończonego w 2015 roku projektu rozbudowy ul. Podkarpackiej w ramach Programu Operacyjego Rozwój Poslki Wschodniej. W pierwszym etapie ul. Podkarpacka została rozbudowana na początkowym odcinku, ale w związku z dynamicznie rosnącą liczbą pojazdów przejście z czeropasmowej drogi w dwupasmową stanowi wąskie gardło, powoduje spore utrudnienia w ruchu w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwniku.

 


Zakres rzeczowy projektu:

 


Zakres inwestycji obejmuje:

 1. Rozbudowę jednojezdniowej ul. Podkarpackiej na dwujezdniową z rozgraniczającym pasem zieleni na odcinku od południowego wlotu ronda turbinowego, kończącego przedsięwzięcie polegające na budowie węzła na przecięciu ul. 9 Dywizji Piechoty z ul. Podkarpacką do granicy miasta Rzeszowa – długość  ok 1,76 km;
 2. Rozbudowę jednopoziomowych skrzyżowań z odcinkami włączanych dróg: 2 szt – szkrzyżowanie 1 – na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Beskidzką i ul. Jarową, skrzyżowanie 2 – na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Zwięczycką
 3. Budowę obiektu inżynierskiego
 4. Budowę lub przebudowę zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze;
 5. Budowę chodników o długości 3 736 m oraz 9 szt przejść dla pieszych;
 6. Budowę ścieżek rowerowych długości 3656m;
 7. Budowę/przebudowę zatok autobusowych – 6 szt;
 8. Rozbiórkę kolidujących budynków;
 9. Budowę układu odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa o dlugości 2190m;
 10. Budowę i przebudowę oświetlenia drogi – 113 szt.
 11. Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji;
 12. Budowę kanału technologicznego;
 13. Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 14. Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym.

Efekty realizacji projektu:


Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do upłynnienia ruchu w południowej części miasta, pozwoli na szybsze i dynamiczniejsze wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowym oraz usprawni przejazd samochodów jadących z południowo-wschodniej części województwa w kierunku autostrady A4. W wyniku połączenia drogi krajowej nr 19 z węzłem S19 – Rzeszów Południe (Kielanówka), a następnie z drogą ekspresową i autostradą A4, ul. Podkarpacka stanie się częścią ciągu drogowego łączącego południowo-wschodnie rejony Polski z innymi ośrodkami wojewódzkimi całego kraju. Powstałe połączenie pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto co przyczyni się do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na ulicach miasta. Dzięki zaprojektowanym rozwiązaniom nastąpi skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa co w konsekwencji spowoduje powstanie oszczędności finansowych w gospodarce. Ponadto zaplanowane do wykonania rozwiązania z zakresu ochrony środowiska będą miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska.


Stan realizacji projektu:

 

 • W dniu 17 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Miasto Rzeszów.
 • w dniu 2 października 2017 r. został podpisany aneks nr 1 do Umowy o Dofinansowanie.
 • w dniu 22 listopada 2017 r. został podpisany aneks nr 2 do Umowy o Dofinansowanie
 • w dniu 30 listopada 2018 r. został podpisany aneks nr 3 do Umowy o Dofinansowanie.


*stan na dzień 02.01.2019