Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta

Umowa nr POPW.02.02.00-18-0001/16-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.2:  Infrastruktura drogowa  

Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
                                        ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                    ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Jednostki Realizujące Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Biuro Gospodarki Mieniem w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa.


Koszt całkowity projektu:
                 25 093 692,67 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:   19 398 548,10 zł
Lata realizacji:                                       2016-2018Opis projektu:Niniejszy projekt jest kontynuacją działań zrealizowanych w ramach projektów ,,Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4” (ZPORR 2004 – 2006) , „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego” (RPO WP 2007-2013).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych rozbudowywanej al. Sikorskiego w ciągu DW878 zostanie zrealizowana przez bezpośrednie połączenie z DK 94, a poprzez nią z DK19 i DK97, które się łącza z siecią TEN-T.


Zakres rzeczowy projektu:


W ramach zakresu rzeczowego wchodzą następujące roboty:

1) Rozbudowa odcinka drogi na długości 2,32 km do 4 pasów ruchu, po 2 w obu kierunkach;
2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,7 m;
3) Budowa 6 zatok autobusowych;
4) Przebudowa i budowa chodnika o szerokości 2,0 m;
5) Przebudowa i budowa oświetlenia drogi;
6) Budowa przejść dla pieszych z wyspami azylu;
7) Przebudowa, budowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
8) Wyburzenie 2 budynków kolidujących z inwestycją;
9) Przebudowa i budowa zjazdów;
10) Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
12) Budowa drogi serwisowej o długości 130 m i szerokości 3,5 m;
13) Przebudowa/budowa układu odwodnienia drogi.


Efekty realizacji projektu:


W wyniku realizacji przedsięwzięcia przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 878 w Rzeszowie klasy G o długości 2,32 km od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Malowniczą do granic Rzeszowa i Tyczyna. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ruchu w centrum miasta i związanych z nim uciążliwości, a także zapewni lepsze warunki dojazdu do obszarów przemysłowych, otwierając możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju miasta. Zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne pozwolą na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno miasta jak i całego regionu. Ponadto zaplanowane do wykonania rozwiązania będą miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, wzrostu bezpieczeństwa w wyniku budowy dodatkowych pasów ruchów i urządzeń ruchu, oraz ochronę środowiska naturalnego.


Stan realizacji projektu:ROK 2016


 • w dniu 25 stycznia 2016 r.  została zawarta umowa z firmą Promost Consulting T. Siwowski Sp. Jawna  z siedzibą w Krakowie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
 • w dniu 31 marca 2016 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym został podpisany odbiór, niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z umową z dnia 25.01.2016 r.
 • w dniu 28 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • w dniu 29 lipca 2016 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie  na wykonanie robót budowalnych.
 • w dniu 2 sierpnia 2016 r. podpisana została umowa z firmą Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie na nadzór zewnętrzny nad realizacją robót budowlanych.
 • w dniu 19 sierpnia 2016 została podpisana umowa z firmą Signum Pracownia Reklamy z siedzibą w Rzeszowie na wykonanie  tablic informacyjnych w związku z obowiązkiem Beneficjenta dot. informacji i promocji
 • 29 września 2016 r. protokołem zdawczo odbiorczym został podpisany odbiór postawionych tablic informacyjnych w ramach projektu
 • w dniu 27 października 2016 r. została podpisana umowa z firmą Michał Hul Projekt-Consulting z siedzibą w Głogowie Małopolskim k. Rzeszowa na pełnienie nadzoru projektowego nad inwestycją.
 • w miesiącach od września do grudnia 2016 r, Wykonawca przystąpił do wycinki drzew po lewej stronie, oraz odhumusowanie po stronie prawej. Następnie Wykonawca przystąpił do przebudowy sieci elektroenergetycznych nN, SN, przebudowy linii teletechnicznej, przebudowy sieci gazowej, przebudowy sieci wodociągowej. Wykonano przykanaliki kanalizacji deszczowej, wykonano kanalizację deszczową łączącą Al. Sikorskiego z ul. Karola Wojtyły. Równocześnie Wykonawca wykonał roboty ziemne, tj.  wykopy, nasypy oraz przystąpił do wykonania warstwy ulepszonego podłoża.

 

ROK 2017


 • od grudnia 2016r. do końca lutego 2017r.  zakończono wykonanie ulepszonego podłoża, następne prace polegały na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, wykonaniu podbudowy z mas mineralnych bitumicznych. W dalszym ciągu prowadzone były prace związane z przebudową sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej oraz sieci elektroenergetycznych  i sieci teletechnicznych. Dodatkowo prowadzone były prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz rozbiórki ogrodzeń.

 

 • w miesiącach marzec i kwiecień 2017 r. wykonane zostały prace które polegały na kontynuacji rozbiórek ogrodzeń, bram wjazdowych, istniejących chodników, zjazdów, rur, obrzeży, krawężników, rozebrany został jeden z budynków przeznaczonych do rozbiórki. W chwili obecnej na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, linii teletechnicznej, przebudowy sieci gazowej fi75, sieci wodociągowej fi224, na których to sukcesywnie następują prace odbiorowe dokonywane przez gestorów poszczególnych sieci. Dodatkowo rozpoczęły się prace nad budową kanalizacji deszczowej fi 500, fi 600, fi 800 i w zależności od zaawansowania wykonywane są przykanaliki kanalizacji deszczowej po lewej stronie. Po stronie prawej trwają prace zaawansowane związane z robotami brukarskimi tj. wykonywane są podbudowy chodników, zjazdów i dróg dojazdowych.

 

 • W maju 2017 wykonane prace poległy na kontynuacji rozbiórek istniejących chodników, zjazdów, rur, obrzeży, krawężników, przepustów. Trwały prace związane z procedurami odbiorowymi przez gestorów sieci związanej z przebudową sieci elektroenergetycznych nN, SN, (strona lewa i prawa), linii teletechnicznej (strona lewa i prawa), przebudowy sieci gazowej fi 75 (strona lewa i prawa), przebudowy sieci wodociągowej fi 224 (strona lewa i prawa). Po stronie prawej zamontowano fundamenty i słupy oświetleniowe z wysięgnikami w celu zamontowania opraw oraz przygotowania się do prac odbiorowych oświetlenia ulicznego. Ponadto kontynuowane były prace nad budową kanalizacji deszczowej fi 500, fi 600, fi 800 i w zależności od zaawansowania wykonywane były przykanaliki kanalizacji deszczowej po stronie lewej na zadaniu numer I i III. Wykonana została również przebudowa trzech przepustów stalowych pod koroną drogi oraz dodatkowo zlikwidowano dwa przepusty żelbetowe, które przestały pełnić swoją funkcję po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Zaawansowane były roboty związane z odhumusowaniem, wykonywaniem wykopów i nasypów po stronie lewej. Na stronie prawej trwały końcowe prace związane z robotami brukarskimi poprzez wykonanie chodników, zjazdów, dróg wewnętrznych i dojazdowych.

 

 • Roboty budowlane wykonane w okresie od czerwca do sierpnia 2017 r. Wykonane prace polegały na zakończeniu i pracach odbiorowych przez gestorów przebudowy sieci elektroenergetycznych nN, SN, (strona lewa i prawa), linii teletechnicznej (strona lewa i prawa), przebudowy sieci gazowej fi 75 (strona lewa i prawa), przebudowy sieci wodociągowej fi 224 (strona lewa i prawa) oraz oświetlenia ulicznego po stronie prawej. Po wykonanych odbiorach zostało włączone oświetlenie uliczne po stronie prawej. Zostały zakończone prace nad budową kanalizacji deszczowej fi 500, fi 600, oraz wykonano przykanaliki kanalizacji deszczowej po stronie lewej na zadaniu nr I. Dodatkowo zakończone zostało odhumusowanie, wykonanie wykopów, nasypów, ulepszonego podłoża oraz warstw podbudów z kruszyw łamanych pod dobudowanym dodatkowym pasem ruchu po stronie lewej. Po wykonaniu podłoża ulepszonego i warstwy podbudowy z kruszyw łamanych rozpoczęto wykonywanie robót brukarskich, tj. wykonanie krawężnika i obrzeży po stronie lewej oraz warstw podbudowy pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy po stronie lewej. Wykonano frezowanie profilujące istniejącej jezdni, profilowanie jezdni kruszywem łamanym i masą mineralno-bitumiczną w celu uzyskania zakładanego profilu i spadków zgodnie z projektem rozbudowy. Po wykonaniu profilowania istniejącej jezdni wykonano warstwę podbudowy z masy mineralno- asfaltowej na dobudowanym pasie ruchu po stronie lewej. W miesiącu sierpniu rozebrany został ostatni z budynków przewidzianych do rozbiórki, który umożliwił przeprowadzenie niezbędnych robót w tym rejonie.

 

 • Roboty budowlane wykonane we wrześniu 2017 r. Wykonane prace w miesiącu wrześniu polegały na wykonaniu robót ziemnych, brukarskich, warstw podbudów związanych z wykonaniem zjazdów do posesji, oraz z budową ciągu pieszo – rowerowego po stronie lewej. Kontynuowane były prace związane z regulacją wpustów ściekowych, włazów oraz montażem studni wpadowych na istniejących ciekach dochodzących do przebudowanej ulicy. Po wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej przystąpiono do ułożenia warstwy wiążącej na całym przebudowanym odcinku robót. Następnie wybudowano wyspy kanalizujące oraz wykonano fundamenty przygotowujące do montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Karola Wojtyły. Dodatkowo zostały wykonane podbudowy i warstwy wiążące z masy mineralnej – bitumicznej na drogach dojazdowych i zjazdach po stronie prawej.

 

 • Wykonane prace w miesiącach październik, listopad i grudzień 2017 r. polegały na wykonaniu robót ziemnych, brukarskich, warstw podbudów związanych z wykonaniem zjazdów do posesji, oraz z budową ciągu pieszo – rowerowego po lewej stronie drogi. Wykonane zostały prace związane z wykonaniem warstw ścieralnych na głównym ciągu, ścieżce rowerowej oraz na zjazdach publicznych i drogach bocznych. Po wykonaniu ostatnich warstw asfaltu przystąpiono do wykonania oznakowania poziomego oraz pionowego na całym odcinku. Zostało także w całości zamontowane oraz uruchomione oświetlenie uliczne. Następnie wyprofilowano skarpy,które zahumusowano oraz obsiano nasionami traw.

ROK 2018


 • Wykonawca robót budowlanych usuwa stwierdzone usterki na realizowanej inwestycji.
 • W dniu 30.01.2018 r. został podpisany protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie i zamontowanie przez Wykonawcę tablic pamiątkowych.: dwóch wolnostojących i jednej kamiennej. 

 • Dnia 29.05.2018 r. dokonany został odbiór końcowy inwestycji, oraz nastąpiło przekazanie drogi do eksploatacji.  

 

ROK 2019

 • 25 stycznia 2019 r. Gminie Miastu Rzeszów przekazana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości płatność końcowa w ramach przedsięwzięcia, co równoznaczne jest z formalnym zakończeniem realizacji projektu "Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta"

*stan na dzień 03.04.2019 r.