Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”


Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0002/17


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa III „Czysta energia”

Działanie 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca:    Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent:
        Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
                           telefon: 17 858 14 90
                           e-mail: biuro@rof.org.pl , www.rof.org.pl

Partner:      Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
                  Telefon: 17 78 89 900
                   Fax: 17 87 54 105
                   e- mail: umrz@erzeszow.pl
                   www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu:
Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 
19 974 031,47 zł  (Gmina Miasto Rzeszów 10 325 317,40 zł)*
Kwota dofinansowania z UE:  11 159 981,61 zł  (Gmina Miasto Rzeszów   4 766 883,04 zł)*

Termin realizacji: 03.04.2017 – 30.06.2019 r.**

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:
- montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych;
- unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
- promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści społeczno-ekonomicznych.

Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 123 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez m.in. placówki oświatowe, przychodnie zdrowia, szpital, domy pomocy społecznej, instytucje kultury czy stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gmin biorących udział w projekcie.
W Gminie Miasto Rzeszów projektem objęte zostanie 53 obiekty, w tym: 44 budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, 5 placówek opieki społecznej, 2 placówki opieki zdrowotnej i 2 domy kultury.

 

Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu będzie montaż 123 jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 2,66 MWe, w tym moc instalacji planowanych na terenie Rzeszowa to 0,96 MWe. 
Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 1 824,09 MWh/rok (w tym w Rzeszowie – 642,78 MWh/rok), a rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 455,61 tony ekwiwalentu CO2/rok (w tym w Rzeszowie o 512,94 tony ekwiwalentu CO2/rok.

 

Stan realizacji projektu:

ROK 2016

 • W dniu 2 grudnia podpisano umowę z Podkarpackim Stowarzyszeniem Eko Karpatia z siedzibą w Żołyni, której przedmiotem było opracowanie analizy sytuacyjno-technicznej oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dotyczącego wykonania indywidualnych mikroinstalacji prosumenckich dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. W ramach realizacji zamówienia przeanalizowano możliwość wykonania instalacji na 59 obiektach.

 

ROK 2017

 • W dniu 31 maja Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (pełniące rolę lidera projektu) złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. W jego zakresie rzeczowym ujęta została dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarzadzania energią dla 57 obiektów użyteczności publicznej na terenie Rzeszowa, w przypadku których wynik analizy sytuacyjno-technicznej był pozytywny, a także zadania zgłoszone przez pozostałych partnerów projektu. Wartość złożonego wniosku opiewała na 25,7 mln zł (w tym dofinansowanie 16,9 mln zł).
 • W dniu 24 października Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru projektu do dofinansowania. W wyniku oceny i ustaleń dokonanych z Instytucją Zarządzającą RPO zmianie uległa wartość projektu, a z zakresu rzeczowego realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów wyłączono instalacje na budynkach dwóch przychodni oraz dwóch budynków administracyjnych.
 • W dniu 22 listopada została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego a Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniącym rolę Lidera Projektu.
 • W dniu 18 grudnia zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego) pn.: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa.

 

ROK 2018

 • W dniu 12 stycznia podpisana została umowa z Panem Grzegorzem Marczydło prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamy ALLMAX Grzegorz Marczydło z siedzibą w Rzeszowie, której przedmiotem jest wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz tablic pamiątkowych dla projektu. Tablica informacyjno-pamiątkowa została zamontowana w budynku UM Rzeszowa przy ul. Rynek 12 (siedziba Wydziału Inwestycji), pozostałe tablice będą montowane po zakończeniu prac w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej objętych projektem.
 • W dniu 26 lutego upłynął termin składania ofert w przetargu na dostawę modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa - wpłynęły dwie oferty.
 • W dniu 5 marca podpisany został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, na mocy którego dokonano zmian w jego zakresie rzeczowym i wartości.
 • W dniu 11 kwietnia został rozstrzygnięty przetarg na dostawę modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa i po dopełnieniu wymogów formalno-prawnych w dniu 10 maja została zawarta umowa z wykonawcą - konsorcjum firm ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (Lider konsorcjum) i ML System+ sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu (Partner konsorcjum).
 • Trwają prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej objętych projektem.
 • W dniu 24 września podpisany został aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, na mocy którego umożliwiono partnerom projektu korzystanie z zaliczek.
 • W dniu 22 listopada został zawarty aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym jego realizacja została wydłużona do 30 czerwca 2019 r.

 

ROK 2019

 • W dniu 1 marca nastąpiło zakończenie prac realizowanych w Rzeszowie w ramach projektu. Wykonane zostały 53 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, o łącznej mocy 986 kW. W zależności od możliwości technicznych i dostępności miejsca, zastosowano różne rodzaje instalacji: montowane równolegle do połaci dachowej, konstrukcje na gruncie, żaluzje fotowoltaiczne, a także fasady wentylowane.

                   

Przykłady wykonanych instalacji fotowoltaicznych

 

Każda z instalacji fotowoltaicznych została wyposażona z lokalny system zarządzania energią, w celu monitorowania poprawnej pracy instalacji. Projekt obejmował także wykonanie centralnego systemu zbierającego dane z instalacji rozproszonych. System ten umożliwia regulację mocy oddawanej do sieci energetycznej budynku oraz sygnalizację dyspozycji /rezerwy mocy i możliwość załączenia dodatkowych urządzeń. Ponadto zapewnia prezentację on-line uzysku energetycznego z każdej instalacji fotowoltaicznej oraz ilości CO2 zaoszczędzonego w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii (węgiel kamienny).

                        

Przykładowy zrzut ekranu z lokalnego systemu zarządzania energią dla instalacji w DPS przy ul. Załęskiej oraz z centralnego systemu (zbiorczy dla wszytskich instalacji)

 

 

 •  W dniu 29 lipca podpisany został aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu, na mocy którego dokonano zmian wartości projektu i kwot dofinansowania, uwzględniających rzeczywiste kwoty poniesionych wydatków.

 

*zgodnie z aneksem nr 4 do umowy o dofinansowanie

** zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie

Stan na dzień 31.07.2019 r.