Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej...

           

 

"Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej
ResMAN – Etap I"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa

 

Priorytet 1:     Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5:  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Instytucja Zarządzająca:   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca:      Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent:                  Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:
         8 767 325 PLN
Kwota dofinansowania: 6 574 888 PLN
Wkład własny:               1 974 637  PLN
Budżet Państwa:            217 800 PLN

Okres realizacji:         04.2005 – 08.2006 r.


Opis projektu:

W chwili przystąpienia do realizacji projektu miasto Rzeszów i Województwo Podkarpackie posiadało słabą infrastrukturę informatyczno - telekomunikacyjną w stosunku do znaczących centrów administracyjnych w Polsce. Dla wzmocnienia konkurencyjności regionu oraz przyspieszenia jego rozwoju samorząd Rzeszowa, oraz władze gmin ościennych, podjęły szeroko zakrojone działania mające na celu polepszenie infrastruktury komunikacyjnej, ze szczególnym naciskiem na infrastrukturę telekomunikacyjną i teleinformatyczną. Jednym z problemów w zarządzaniu miastem i świadczeniem usług publicznych dla mieszkańców była rozproszona baza lokalowa urzędów i instytucji. Dlatego też Gmina Miasto Rzeszów w porozumieniu z samorządami Głogowa Małopolskiego i Krasnego dążyła do rozpowszechnienia szerokopasmowego internetu na terenie aglomeracji rzeszowskiej. Działania te miały zainicjować również znaczący wzrost konkurencyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku zakończonej procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN etap I - dostawa, montaż i uruchomienie centrum zarządzania siecią, 2 stacji bazowych, 91 stacji abonenckich, połączenie ich z lokalną infrastrukturą teleinformatyczną znajdującą się w każdej z 91 lokalizacji”, wykonawcą zostało wybrane konsorcjum firm „Infast” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz „DGT” Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, z którym zawarto umowę w dniu 30 września 2005.

W ramach promocji projektu wykonano materiały promocyjne w postaci kubków i długopisów oraz utworzono stronę internetową www.resman.pl, na której można znaleźć informacje oraz aktualności na temat rzeszowskiej sieci szerokopasmowej.
 


Materiały promocyjne

 

W ramach projektu wybudowano dwie stacje bazowe – węzły szkieletu, które w promieniu 30 km skupiają ruch ze stacji abonenckich, umieszczonych w 85 jednostkach organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy miejskiej Rzeszów, miasta Głogów Małopolski i gminy Krasne. Stacje te zintegrowały lokalne sieci LAN znajdujące się w tych budynkach w jedną bezpieczną i szybką sieć klasy metropolitarnej WMAN z centrum zarządzania w Rzeszowie.

 
Centrum zarządzania siecią ResMan

W budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa i Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni (Rynek 12, ul. Okrzei 1, Pl. Ofiar Getta 1, ul. Targowa 1) ustawiono Kioski Internetowe z darmowym dostępem do internetu za pośrednictwem sieci ResMAN.

 

    
Kioski internetowe

 

Efekty realizacji projektu:

Zainstalowano łącznie 91 jednostek abonenckich, powstało ponad 1200 punktów dostępu do internetu, w postaci komputerów biurowych. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych urządzeń zostały zastosowane internetowe bramki głosowe VoIP, eliminujące tradycyjną sieć telefoniczną. Liczba takich punktów dostępu przekroczyła 1000. Szerokopasmowy internet dostarczony do jednostek publicznych został udostępniony wszystkim mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 44 Hot-Spotów, czyli punktów dostępu do internetu typu Wi-Fi. Centrum zarządzania posiada punkty styku (połączenia) z każdym wyrażającym chęć dostawcą internetu, wyprowadzającym ruch lokalny na zewnątrz – w skali regionu i kraju. Realizacja projektu znacząco wpłynęła na rozwój zaplecza informatyczno – telekomunikacyjnego w obrębie Gminy Miasta Rzeszowa i okolic. Nowopowstała infrastruktura sieci ResMan pozwoliła na upowszechnienie się zjawiska swobodnego dostępu do internetu wśród mieszkańców miasta i okolic oraz na umocnienie się społeczeństwa informacyjnego.
 

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:

http://www.resman.pl/