Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej

                            Gmina Miasto
Rzeszów

 

 

"Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej - ISPA, po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej - Fundusz Spójności

 

Instytucja Zarządzająca:                  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca I stopnia: Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent:                               Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
                                                   Sp.z o.o. w Rzeszowie


Wartość zrealizowanego projektu:     31 564 300 €
Wysokość kosztów kwalifikowanych:  26 893 200 €
w tym:
- dofinansowanie z Funduszu Spójności: 14 791 300 €
- wkład własny:                                       12 101 900 €


Okres realizacji: 2003 r. – 2010 r.


Opis projektu:

Problem jakości wody do picia był bodźcem dla władz Miasta Rzeszowa do podjęcia decyzji o modernizacji i rozbudowie Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Rzeszowa, zlokalizowanego na osiedlu Zwięczyca. W 1996 roku podjęto decyzję o gruntownej przebudowie procesów technologicznych w celu poprawy parametrów wody wodociągowej podawanej do miasta i dostosowania ich do obowiązujących w tym okresie przepisów krajowych i europejskich. Realizacja I etapu zadania w latach 1997-1999, pn. "Program kompleksowej poprawy jakości wody dla Rzeszowa" umożliwiła podawanie do sieci wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi w tym okresie przepisami. Nowe wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Unii Europejskiej spowodowały podjęcie dalszych działań celem polepszenia parametrów wody w II etapie modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody o nazwie „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. W jego ramach przewidziano budowę nowego wspólnego bloku procesu technologicznego ozonowania pośredniego i filtrów węglowych z odpowiednią infrastrukturą i centralną sterownią, wykonanie dodatkowych obiektów, wprowadzenie dwutlenku chloru do procesów dezynfekcji oraz uporządkowanie gospodarki osadowej. Dokumentacja techniczna zadania została ukończona w 2000 roku. Dnia 16 grudnia 2003 roku Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe Projektu, natomiast w dniu 19 listopada 2004 roku zawarto Porozumienie o Realizacji Projektu „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 


Zakład Uzdatniania Wody Pitnej przed modernizacją


W ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie modernizacji procesu technologicznego uzdatniania wody i gospodarki osadami powstającymi w wyniku uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorników wyrównawczych wody.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody, składającego się z dwóch ciągów technologicznych ZUW I i ZUW II, została zrealizowana w dwóch kontraktach:

1. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- budowę stacji pośredniego ozonowania z urządzeniami uzupełniającymi,
- budowę stacji filtrów węglowych z urządzeniami uzupełniającymi,
- instalację wyposażenia stacji pomp dla wody pofiltrowej,
- budowę pompowni pośrednich (przepompowni),
- budowę przewodów wodnych w zakładach uzdatniania wody,
- instalację urządzeń stacji pomp dla dystrybucji wody do sieci,
- instalację filtrów pospiesznych w ZUW II,
- modernizację wspólnej chlorowni.

Wykonawcą wyżej wymienionego zadania było konsorcjum firm: VA TECH WABAG GmbH z siedzibą w Wiedniu i Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Badora i Spółka SJ. z siedzibą w Częstochowie. Zakres rzeczowy został zrealizowany w okresie od lutego 2007 roku do listopada 2008 roku.

2. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Gospodarka Osadami

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- budowę stacji pomp popłuczyn i osadu w ZUW I i ZUW II,
- budowę osadnika,
- budowę zakładu (hali) odwadniania osadu,
- wyposażenie hali odwadniania osadu,
- modernizację odmulników.

Wykonawcą powyższego zadania była firma Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. Zakres rzeczowy został zrealizowany w okresie od października 2006 roku do listopada 2007 roku.


Roboty budowlane w trakcie realizacji I i II kontraktu


Zadanie dotyczące rozbudowy zbiorników wyrównawczych wody na osiedlu Krakowska – Południe w Rzeszowie zostało włączone do Projektu decyzją Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku zmieniającą Memorandum Finansowe.

3. Rozbudowa Zbiorników Wyrównawczych Wody

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
-budowę nowego zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 17 740 m3,
-budowę komory zasuw,
-budowę rurociągów technologicznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych.
Prace w ramach powyższego zadania rozpoczęto w sierpniu 2008 roku i trwały one rok. Wykonawcą było konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. i Zakład Remontowo Budowlany inż. Janusz Firlej.

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja zadania nr 1 „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody” umożliwiła produkcję wody pitnej charakteryzującej się wysoką, stałą jakością, spełniającą przy tym wymogi obowiązujących przepisów polskich i unijnych.


Budynek Nowego Bloku Technicznego oraz centralna dyspozytornia


Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ramach zadania nr 2 „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Gospodarka Osadami”, zwiększyła się efektywność odwadniania osadów oraz jakość wód popłucznych, co zaowocowało ochroną wód rzek Lubczy i Wisłoka przed przedostaniem się zanieczyszczeń powstających w procesie uzdatniania wody.
 


Stacja odwadniania osadów oraz wyposażenie – prasa Bellmera i instalacja technologiczna odstojników

 Realizacja zadania nr 3 „Rozbudowa Zbiorników Wyrównawczych Wody” umożliwiła zapewnienie odbiorcom ciągłości dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem, również w przypadku awarii głównej magistrali doprowadzającej wodę do części miasta lub skażenia jedynego źródła zaopatrzenia w wodę, jakim jest rzeka Wisłok.


 
Budynki nowych zbiorników wyrównawczych wody i komory zasuw na osiedlu Krakowska - Południe po zakończeniu realizacji inwestycji

 

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące projektu "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej" dostępne są na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie pod adresem:

http://www.mpwik.rzeszow.pl/jrp/