Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Stypendia szansą dla uczniów...

 

 

 

"Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich" - edycja na rok 2004/2005

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa

 

Priorytet 2:   Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2:Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Instytucja Zarządzająca:
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca:     Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego

Beneficjent:                       Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:      Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:                      1 281 409 PLN
Kwota dofinansowania:              1 281 409 PLN (100% dofinansowania)
w tym:
Europejski Fundusz Społeczny: 871 999 PLN
Budżet Państwa:                         409 410 PLN

Okres realizacji:
14.10.2004 – 30.06.2006 r.

 

Opis projektu:

Rzeszów jest miastem, które oferuje najlepsze i wszechstronne usługi edukacyjne na terenie woj. podkarpackiego. Przy szkołach realizowane są szerokie formy i możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez: zajęcia pozalekcyjne, kluby sportowe, zespoły taneczne, różne koła zainteresowań. Fakt ten powoduje, że wielu absolwentów gimnazjum, także spoza miasta i powiatu rzeszowskiego, decyduje się na kontynuowanie nauki właśnie w Rzeszowie. W przeważającej części jest to młodzież zamieszkująca na stałe tereny wiejskie. Uczniowie ci mają jednak utrudniony dostęp do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, gdyż w większości przypadków zlokalizowane są one w Rzeszowie lub na terenie innych większych ośrodków miejskich, co wiąże się z koniecznością ponoszenia przez rodziców dodatkowych kosztów finansowych związanych z dojazdem, zakwaterowaniem w internacie czy wyżywieniem. Bardzo często przekracza to możliwości wielu rodzin wiejskich. Fakt ten powoduje, że wiele uzdolnionych dzieci traci szansę na uzyskanie średniego wykształcenia, a w przyszłości podjęcia studiów wyższych. Powoduje to również pogłębienie różnic w poziomie wykształcenia wśród mieszkańców miasta i wsi z regionu.
Władze miasta Rzeszowa, pragnąc wnieść swój wkład w pomoc młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Rzeszowa, podjęły działania zmierzające do pozyskania jak największej ilości środków na dofinansowanie stypendiów ze środków Unii Europejskiej. Przyznane stypendia zwiększyły szanse młodzieży wiejskiej w uzyskaniu świadectwa dojrzałości oraz możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Projekt objął wsparciem uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Były to rodziny w 70 % bezrobotne, utrzymujące się głównie z rolnictwa, bądź z pracy dorywczej, pobierające zasiłki z opieki społecznej. Przyznanie stypendium umożliwiło uczniom z terenów wiejskich korzystanie z internatu
lub przynajmniej z wyżywienia w internacie, pozwoliło także na opłacenie kosztów przejazdu oraz zakupu podręczników. Uczniowie mogli również skorzystać z zajęć pozalekcyjnych. Dostęp do edukacji w rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą uzyskały dzieci z rodzin wielodzietnych.

Wypłaty stypendiów odbywały się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów związanych z nauką. Wiązało się to z koniecznością wcześniejszego wydatkowania środków finansowych przez rodziców uczniów, a następnie okazywania faktur, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Uczniowie zgodnie z wymogami projektu mogli otrzymać całkowity lub częściowy zwrot kosztów:
1) zakwaterowania w internacie lub na stancji,
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
3) zakupu podręczników,
4) dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
5) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
6) związanych z pobieraniem nauki i nie zapewnianych przez szkołę.
Wysokość stypendium była zależna od dochodu rodziny znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej, który nie mógł miesięcznie przekroczyć kwoty
250 zł netto w przeliczeniu na osobę oraz 300 zł netto, gdy o stypendium ubiegał się uczeń legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Najwyższa kwota stypendium wynosiła 100 zł, najniższa 70 zł.

 

Dochód na jednego członka rodzinyWysokość przyznanego stypendium
0 – 50 zł100 zł
51 - 100 zł 95 zł
101 - 150 zł 90 zł
151 - 200 zł85 zł
201 - 250 zł75 zł
251 – 300 zł (uczniowie z orzeczeniem
o niepełnosprawności)
 70 zł

 
 

Łącznie w ramach projektu stypendialnego na potrzeby stypendiów wypłacono kwotę w wysokości 1 010 176,48 zł.
Z powodu nie przedstawienia rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki nie wypłacono stypendium 14 uczniom.

 

 

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji projektu zadania i cele projektu zostały osiągnięte. Zakładane wskaźniki, to jest wskaźnik produktu - liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki został osiągnięty na poziomie 99,18% (1699 osób, w tym 873 kobiet). Natomiast wskaźnik rezultatu, tj. liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia, został osiągnięty na poziomie 99,7% (1642 osoby, w tym 845 kobiet). Poziom osiągnięcia wskaźników wskazuje na pozytywny wpływ i oddziaływanie projektu stypendialnego na uczniów. Otrzymanie promocji do następnej klasy jest, bowiem zachętą do dalszej nauki, następnie szansą na zdanie egzaminu maturalnego oraz uzyskaniem średniego wykształcenia, a w przyszłości szansą na podjęcie studiów wyższych.
Realizacja projektu wpłynęła także na postawy i cechy charakteru. Liczba uczniów promowanych wskazuje również na osiągnięcie przez ich niektórych rezultatów miękkich, takich jak wzrost motywacji do nauki i poczucie odpowiedzialności. Liczba uczniów, którzy przed rozpoczęciem udziału w projekcie najniżej oceniali swoje umiejętności takich jak zaufanie we własne umiejętności, czy też poczucie odpowiedzialności po zakończeniu projektu zmniejszyła się o 1,36% i 0,71%. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wśród uczniów wzrósł również poziom samooceny o prawie 1,4%.
Powyższe wyniki świadczą o pozytywnym wpływie realizacji projektu na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także o jego celowości, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jakim były stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki projekt przyczynił się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych w szczególności napotykają uczniowie z terenów wiejskich.