Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Stypendia szansą dla uczniów – edycja na rok szkolny 2006/2007

 

 

  

„Stypendia szansą dla uczniów – edycja na rok szkolny 2006/2007”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 1 409 495 PLN
Kwota dofinansowania: 1 409 495 PLN (100% dofinansowania)
w tym:
Europejski Fundusz Społeczny: 959 161 PLN
Budżet Państwa: 450 334 PLN

Okres realizacji:
14.07.2006 – 29.02.2008 r.

 

Opis projektu:

Władze miasta Rzeszowa już od kilku lat skutecznie angażują się w pomoc młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Rzeszowa, pozyskując środki Unii Europejskiej na dofinansowanie stypendiów.
Przyznane w roku szkolnym 2004/2005 oraz 2005/2006 stypendia, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, zwiększyły szanse młodzieży wiejskiej na rozwijanie swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły, uzyskanie świadectwa dojrzałości, a w konsekwencji – możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Z tego względu pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa złożyli w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie również w roku szkolnym 2006/2007 wypłat stypendiów dla młodzieży z terenów wiejskich, która kształci się w rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Podobnie jak w ubiegłych latach projekt objął wsparciem uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie w trudnej sytuacji materialnej o dochodzie, który nie mógł miesięcznie przekroczyć kwoty 504,00 zł netto w przeliczeniu na osobę oraz 583,00 zł netto, gdy o stypendium ubiegał się uczeń legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności.
W roku szkolnym 2006/2007 zmieniły się zasady wypłat stypendium - nie było obowiązku przedstawiania rachunków czy innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.
Wypłaty stypendiów odbywały się poprzez przekazywanie środków finansowych na rachunki bankowe stypendystów lub ich rodziców czy opiekunów prawnych. Dokumentami, na podstawie których dokonywana była wypłata stypendiów, to:
1) zaświadczenia o uczestniczeniu ucznia w zajęciach szkolnych, złożone na wniosek organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły,
2) pisemne oświadczenie o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne złożone przez pełnoletniego ucznia lub jego rodzica czy opiekuna prawnego jednorazowo na cały rok szkolny,
3) kopia świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego złożonego przez ucznia na koniec roku szkolnego.
Opuszczenie przez ucznia więcej niż 16 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym 2006/2007 powodowało utratę stypendium.

 

 

 

Efekty realizacji projektu:

Przyznanie stypendium umożliwiło uczniom korzystanie z internatu lub przynajmniej z wyżywienia w internacie, pozwoliło także na opłacenie kosztów przejazdu oraz zakupu podręczników. Uczniowie mogli również skorzystać z zajęć pozalekcyjnych. Projekt w ten sposób przyczynił się do zwiększenia dostępu do edukacji w rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Powyższe wyniki świadczą o pozytywnym wpływie realizacji projektu na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także o jego celowości, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jakim były stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki projekt przyczynił się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych w szczególności napotykają uczniowie z terenów wiejskich.