Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich - edycja na rok szkolny 2005/2006

 

„Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich – edycja na rok szkolny 2005/2006”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa


Priorytet 2:    Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Instytucja Zarządzająca:  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca:     Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego

Beneficjent:                  Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:                      1 274 697 PLN
Kwota dofinansowania:              1 274 697 PLN (100% dofinansowania)
w tym:
Europejski Fundusz Społeczny:
867 303 PLN
Budżet Państwa:                         407 394 PLN
Wkład własny:                            0,00 PLN (100% dofinansowania)

Okres realizacji:           01.07.2005 r. – 01.03.2007 r.

 

Opis projektu:

Władze miasta Rzeszowa, pragnąc wnieść swój wkład w pomoc młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Rzeszowa, podjęły działania zmierzające do pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych na współfinansowanie wypłat stypendiów, zwiększających szanse młodzieży na uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Niniejszy projekt stanowił kontynuację odbywającego w roku szkolnym 2004/2005 zadania „Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich”, dzięki któremu przyznano i wypłacono stypendia 1713 uczniom pochodzącym
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Uczniowie, zgodnie z wymogami projektu, mogli otrzymać całkowity lub częściowy zwrot kosztów:
- zakwaterowania w internacie lub na stancji,
- posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
- zakupu podręczników,
- dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
- czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
- związanych z pobieraniem nauki i nie zapewnianych przez szkołę.
Podczas naboru do Oddziału Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa wpłynęło 2182 wniosków o przyznanie stypendium. Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przyznała stypendia 2095 uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Ogółem na wypłaty stypendiów rozdysponowano kwotę w wysokości: 1 169 394  PLN.
Stypendia zostały przyznane następująco:
 

Lp.

Miesięczny dochód netto
na 1 osobę

Miesięczna kwota stypendiumOkres wypłat stypendium
1.0,00 - 18,30 zł150,00 zł6 miesięcy
2.18,31 - 100,00 zł150,00 zł5 miesięcy
3.100,01 - 200,00 zł125,00 zł5 miesięcy
4.200,01- 300,00 zł100,00 zł5 miesięcy
5.300,01 - 400,00 zł75,00 zł5 miesięcy
6. 400,01- 504,00/ 583,00* zł60,00 zł5 miesięcy

 * - dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Efekty realizacji projektu

Zakładane przed przystąpieniem do realizacji projektu wskaźniki, to jest wskaźnik produktu - liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki został osiągnięty na poziomie 96,57% (2081 osób, w tym 1060 kobiet), natomiast wskaźnik rezultatu - liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia został osiągnięty na poziomie 94,86% (2011 osób, w tym 1037 kobiet).
Powyższe wyniki świadczą o pozytywnym wpływie realizacji projektu na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz o jego celowości, jakim jest wyrównywanie szans
edukacyjnych. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jakim były stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki, projekt przyczynił się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych w szczególności napotykają uczniowie z terenów wiejskich.