Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkolenie językowe i multimedialne - szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY

 

 

„Szkolenie językowe i multimedialne-szansa na podniesienie kwalifikacji
zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: JWS Jagielończyk

Wartość projektu: 316 688 PLN
Kwota dofinansowania: 316 688 PLN (100% dofinansowania)
w tym:
Europejski Fundusz Społeczny: 237 516 PLN
Budżet Państwa: 79 172 PLN

Okres realizacji: 01.10.2006 r. – 29.11.2007 r.

 

Opis projektu:

Projekt adresowany był do pracowników instytucji publicznych miasta Rzeszowa zainteresowanych udziałem w kursach językowych i multimedialnych. Priorytetowo traktowane były osoby powyżej 40 roku życia, które nie posługiwały się językiem obcym lub posługiwały się nim w stopniu niedostatecznym.
W ramach szkolenia zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego były prowadzone na 3 poziomach trudności:
- podstawowym /A1 i A2/ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia .Językowego),
- średnio zaawansowanym stopnia niższego /B1/,
- średnio zaawansowanym stopnia wyższego /B2/.
Równocześnie z zajęciami językowymi uczestnicy kursu brali udział w zajęciach z zakresu autoprezentacji i obsługi multimediów. Projekt obejmował przeszkolenie 120 osób w 10 grupach 12 - osobowych. Dla każdej grupy przeprowadzone było 120 godzin zajęć językowych i 60 godzin zajęć z zakresu autoprezentacji i multimediów. Szkolenie językowe kładło nacisk na wszystkie formy komunikacji językowej (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie).
Szkolenie zostało zakończone wewnętrznym egzaminem dla grup na poziomie A1 i A2 i zewnętrznym egzaminem TELC dla grup na poziomie B1 i B2 – oraz uzyskaniem bezpłatnych certyfikatów. Lektoraty w ramach kursu odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny w obiektach użyteczności publicznej w okresie 25.10.2006 r. – 27.09.2006 r. Zajęcia były prowadzone przez trenerów posiadających szeroką wiedzę oraz doświadczenie praktyczne. Zostały one przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem MEN i MIPS z dnia 12.10. 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472).

Po zakończenia językowej części szkoleń, w dniu 22 czerwca 2007 roku w Ratuszu Miejskim odbyła się „Konferencja dla Beneficjentów Ostatecznych szkolenia językowego
i multimedialnego – szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych Miasta Rzeszowa” przy udziale przedstawicieli Beneficjenta oraz Instytucji Wdrażającej i zaproszonych gości. W dniu 25 czerwca odbył się egzamin na certyfikat TELC (The European Language Certificates), do którego przystąpiło 36 osób.

 


Konferencja po zakończeniu językowej części szkoleń

 

Po zakończeniu multimedialnej części szkoleń, 28 września 2007 roku w Ratuszu miejskim odbyła się konferencja dla Beneficjentów Ostatecznych podsumowująca realizację projektu, z udziałem władz miasta Rzeszowa i przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a także przedstawicieli Wykonawcy projektu – Firmy Szkoleniowej JWS Jagiellończyk oraz innych zaproszonych gości.

 


Konferencja podsumowująca realizację projektu

Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry trenerskiej oraz samych kursantów udało się osiągnąć zaplanowane w projekcie wskaźniki oraz liczbę edycji kursu i osób, które ukończyło szkolenie. W rezultacie 136 Beneficjentów Ostatecznych ukończyło szkolenia, z których 104 osoby zadeklarowały chęć dalszego uczestnictwa w podobnych kursach. Ogółem wszystkim słuchaczom udzielono ponad 24 tysiące godzin wsparcia szkoleniowego. Stwierdzono znaczne postępy kompetencyjne w zakresie języków obcych jak również znajomości technik multimedialnych. Przeprowadzone hospitacje zajęć wykazały prawidłowość realizacji tematyki szkoleń oraz sposobu prowadzenia zajęć.