Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wsparcie efektywnego zarządzania...

 

                                             

 

"Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE"
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Sektorowy Program Operacyjny – Transport 2004-2006

 

Priorytet 3: Pomoc techniczna
Działanie 3.1:Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT

Instytucja Zarządzająca:   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:  Ministerstwo Infrastruktury

Beneficjent:                       Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:      Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:             275 053 PLN
Kwota dofinansowania:     174 203 PLN
Wkład własny:                   100 850 PLN

Okres realizacji: 08.2005 – 06.2008 r.

 

Opis projektu:
 

Przedmiotem projektu było wsparcie szkoleniowo-techniczne, pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie zaangażowanych w realizację projektu Gminy Miasto Rzeszów nr SPOT/2.2/51/04 pn. "Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej".
Sektorowy Program Operacyjny – Transport stworzył Beneficjentom szerokie możliwości usprawniania procesu wdrażania i zarządzania projektami. Gmina Miasto Rzeszów mogła z nich skorzystać dzięki realizacji projektu Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej”.
Pracownicy zaangażowani w realizację projektu w zakresie infrastruktury drogowej posiadali już doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jednakże podnoszenie kwalifikacji jest niezwykle ważnym elementem zarządzania i pozwala na efektywne wykorzystanie ich potencjału. Beneficjent mając to na uwadze przystąpił do realizacji projektu w ramach pomocy technicznej SPOT, by jak najlepiej wykorzystać możliwości swoich pracowników. Ponadto istniała konieczność uzupełniania zaplecza technicznego z zakresu infrastruktury drogowej o nowoczesne urządzenia biurowe, techniczne oraz pomiarowe, które służą w codziennej pracy Inspektorom Nadzoru.
Mając na uwadze zapewnienie prawidłowe wdrażanie, monitorowanie i kontrolę realizacji projektu nr SPOT/2.2/51/04 konieczne były działania dotyczące zarówno zwiększenia wiedzy zaangażowanych pracowników, jak i stworzenia odpowiedniego zaplecza techniczno biurowego. Powyższe cele, jako nadrzędne realizowane były w ramach projektu „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE”.
Wsparcie Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport znacząco usprawniło warunki do skutecznego wypełniania zobowiązań Beneficjenta końcowego w zakresie zarządzania, sprawozdawczości i monitoringu projektu SPOT. Ponadto realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych metod aktywnej promocji projektu, zwiększenie liczby nowoczesnych stanowisk pracy oraz organizację szkoleń tematycznych podnoszących kwalifikacje pracowników zaangażowanych we wdrażanie inwestycji drogowej i jej monitorowanie.
Zakupione w ramach projektu urządzenia komputerowe, specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie pomocnicze stworzyły warunki do efektywnego i sprawnego zarządzania realizowanym projektem drogowym oraz terminowego wykonywania zlecanych zadań. Wspomagały, także skutecznie Inspektorów Nadzoru w nadzorowaniu realizowanych w ramach projektu robót. Szkolenia zapewniły ciągłe podnoszenie kwalifikacji zaangażowanych w realizację projektu nr SPOT/2.2/5/04 pracowników. W konsekwencji doprowadziły do skuteczniejszego i efektywniejszego aplikowania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w przyszłości. Ponadto podjęte działania przyczyniły się do zapewnienia trwałości realizowanej inwestycji.

 

 Materiały informacyjno-promocyjne
  
Sprzęt pozyskany w ramach projektu

 

 


Spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami

 

Efekty realizacji projektu


Projekt realizowano w ramach pomocy technicznej SPOT, której głównym celem było wzmocnienie systemu wdrażania SPOT. Dzięki uzyskanemu wsparciu Beneficjent mógł przeprowadzić liczne działania, które pozwoliły na osiągnięcie powyższego celu.
W ramach projektu pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie zaangażowani w realizację projektu Nr SPOT/2.2/51/04 pn.: „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej” wzięli udział w 131 osobo-szkoleniach. Dzięki tym działaniom podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w celu skutecznej realizacji i zarządzania projektem SPOT. Zakres szkoleń obejmował m.in.: fundusze Unii Europejskiej, przygotowanie projektów, kontrole, monitoring, sprawozdawczość oraz spotkania i szkolenia branżowe, specjalistyczne. W szczególności nacisk kładziono na usprawnienie organizacji pracy, efektywne zarządzanie, przygotowanie do aplikowania o środki z Unii Europejskiej a także na podniesienie umiejętności opracowywania Studium Wykonalności.
Ponadto w ramach projektu uzyskano bezpośrednie efekty rzeczowe w postaci m.in. utworzenia nowoczesnych stanowisk pracy oraz cyfrowego system uzyskiwania, archiwizacji i udostępniania materiałów informacyjnych-promocyjnych. Dodatkowo uzupełniono zaplecze techniczne poprzez zakup narzędzi pomiarowych i specjalistycznego oprogramowania. Bieżąca realizacja zadań wspierana była poprzez zapewnianie materiałów eksploatacyjno-biurowych.
Prowadzone były również działania promujące projekt m.in. podczas spotkań Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, studentami i młodzieżą szkolną. W ramach spotkań dokonano promocji projektu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu oraz prezentacji multimedialnych. Mając na celu aktywną promocję rozdysponowano szereg materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z projektem (ulotki informacyjne – 500 szt., długopisy – 500 szt., torby foliowe – 500 szt., kubki ceramiczne – 500 szt., kalendarze trójdzielne – 500 szt., kalendarze listkowe – 500 szt.). Zakupiony w ramach projektu sprzęt biurowy oklejony został naklejkami informującymi o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Całość projektu zakończono z dniem 15.05.2008 r., realizując w pełni jego założenia. Podjęte działania miały znaczny wpływ na sprawne zarządzanie projektem SPOT oraz na podniesienie kwalifikacji pracowników, co zaowocowało już w postaci złożonych wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej i będzie mieć duży wpływ podczas aplikowania o środki w latach kolejnych.