Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wsparcie stypendialne dla studentów 04/05

 


"Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa
podkarpackiego 2004-2005"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa

 

Priorytet 2:     Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2:  Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Instytucja Zarządzająca: 
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca:      Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent – Lider:       Starostwo Powiatowe w Sanoku
Partner:                         Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość całości projektu:                       1 761 650,73 PLN
Wartość udziału Gminy Miasto Rzeszów
w ramach dofinansowania projektu:      78 753 PLN
Kwota dofinansowania:                           78 753 PLN (100% dofinansowania)

Okres realizacji:     2004 –2005 r.


Opis projektu:

W ramach projektu „Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005” na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Rzeszów i Starostwem Powiatowym w Sanoku były przyznane stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na pobyt stały w Rzeszowie. Pomoc finansowa przeznaczona była dla młodzieży o niskich dochodach w rodzinie. W projekcie brały udział 24 podmioty z terenu województwa podkarpackiego.
O stypendium mogli ubiegać się studenci, którzy spełniali łącznie następujące warunki:
- Pochodzili z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie
rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 250 zł netto oraz 300 zł netto, gdy
o stypendium ubiegała się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kwoty te ustalało się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku
kalendarzowym 2003.
- Byli zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Rzeszowa.
- Studiowali w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym.


Przebieg realizacji projektu:

- Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przyznała na rok akademicki 2004/2005, 102 stypendia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, w tym:
- 78 stypendiów w wysokości 200 zł na okres 4 miesięcy
- 24 stypendia w wysokości 170 zł na okres 4 miesięcy.

- Stypendyści zawarli umowy o wypłatę stypendium z Powiatem Sanockim, który zobowiązał się do wypłaty gotówkowej stypendiów na okres od 17 grudnia 2004 r. do 15 lipca 2005 r.


Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie szans edukacyjnych 102 rzeszowskich studentów. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jakim były stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki projekt przyczynił się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych napotykają studenci z ubogich rodzin.