Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006

 

                

 

 

"Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa
podkarpackiego 2005-2006"

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

 

Priorytet 2:     Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Instytucja Zarządzająca:   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca:      Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent – Lider:
            Starostwo Powiatowe w Sanoku
Partner:                               Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:       Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość całości projektu:  1 857 634,78 PLN
Wartość udziału Gminy
Miasto Rzeszów w ramach
dofinansowania projektu:
   56 450,85 PLN
Kwota dofinansowania:       56 450,85 PLN (100% dofinansowania)

Okres realizacji: 2004 –2005 r.


Opis projektu:

Był to już kolejny projekt w ramach którego pomoc uzyskała najbardziej potrzebująca młodzież zamieszkała na terenie Rzeszowa. Podobnie jak w poprzednim roku porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Starostwem Powiatowym w Sanoku. Stypendia przyznawane były tylko studentom o niskich dochodach w rodzinie, co ma na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych, a w dalszej perspektywie wpłynie na poziom wykształcenia naszych młodych mieszkańców. W projekcie brało udział 24 podmioty z terenu województwa podkarpackiego.
O stypendium mogli ubiegać się studenci, którzy spełniali łącznie następujące warunki:
1. Studiowali w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.
2. Byli zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Rzeszowa.
3. Pochodzili z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 250,00 zł netto, oraz 300 zł netto, gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwoty te ustalało się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2004.
4. Urodzili się po 1978 roku.
5. Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.

Przebieg realizacji projektu:

- Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przyznała na rok akademicki 2005/2006 - 92 stypendia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w tym:
- 33 stypendia w wysokości 150 zł na okres 5 miesięcy,
- 21 stypendia w wysokości 120 zł na okres 5 miesięcy,
- 38 stypendiów w wysokości 100 zł na okres 5 miesięcy.

- Stypendyści zawarli umowy o wypłatę stypendium z Powiatem Sanockim, który zobowiązał się do wypłaty gotówkowej stypendiów na okres od 22 listopada 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.

- Ogółem w ramach stypendiów wypłacono kwotę 56 350 zł.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie szans edukacyjnych 92 rzeszowskich studentów. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jakim były stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki projekt przyczynił się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych napotykają studenci z ubogich rodzin.