Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

 

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
 

projekt pn.:

„Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”
Numer projektu: PO PW.01.04.04-00-039/11-00


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007 – 2013
oraz Budżetu Państwa

 

 

 

Priorytet 1:       Nowoczesna gospodarka
Działanie 1.4:  Promocja i współpraca

Instytucja Zarządzająca:           Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
                                               www.mrr.gov.pl
                                               www.PolskaWschodnia.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
                                        www.parp.gov.pl


Partner Wiodący Projektu:     Gmina Miasto Lublin
Partner Projektu:                  Gmina Miasto Rzeszów                                               

Wartość projektu:                                         2 147 129 PLN*
Wartość zadania G.M. Rz:                                 959 490 PLN*
Kwota dofinansowania zadnia G.M. Rz:              863 541 PLN*

Okres realizacji: 05.2012 r. – 04.2015 r.*

Opis projektu:

Projekt miał na celu stworzenie stałej platformy współpracy Lublina i Rzeszowa w zakresie tworzenia i realizacji polityki rozwojowej i programów rozwoju regionalnego oraz wspierania rozwoju gospodarczego poprzez:

 • promowanie,  rozwijanie i utrwalenie kontaktów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej pomiędzy instytucjami i osobami uczestniczącymi w projekcie poprzez organizację kongresów, konkursów i seminariów;
 • podniesienie zdolności planowania strategicznego - stworzenie nowych, zaktualizowanych strategii ważnych dla rozwoju Lublina i Rzeszowa (w oparciu o przeprowadzone badania, konsultacje społeczne);
 • promocję Lublina i Rzeszowa m.in. poprzez opracowanie materiałów promocyjnych, publikacji turystycznych i przeprowadzenie kampanii reklamowych;
 • skuteczną wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk osób i instytucji zajmujących się współpracą transgraniczną i projektowaniem przestrzeni miejskiej  m.in. poprzez organizacje konkursów na najlepsze projekty oraz stworzenie bazy wiedzy - portalu Informacyjnego o projektach nie inwestycyjnych;
 • ukierunkowanie rozwoju sektora turystyki na konkretnego odbiorcę (turysta biznesowy, tzw. turysta przejazdowy, turysta – odbiorca działań kulturalnych itp.).
   

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące grupy działań;

1.    Opracowanie publikacji, promocja i kampanie reklamowe:

A)    Zadania realizowane przez miasto Lublin:

 • przygotowanie i przeprowadzenie prasowej konferencji;
 •  stworzenie systemu Identyfikacji Wizualnej projektu;
 • kampanie reklamowe;
 • opracowanie oraz wydanie publikacji oraz albumu pn. „Szlaki Lublina”;
 • utworzenie portalu internetowego promującego projekty nieinwestycyjne, w tym transgraniczne stanowiące forum informacji  o podejmowanych inicjatywach.

B)    Zadania realizowane przez miasto Rzeszów:

 •  Opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących potencjału kulturowego Miasta Rzeszowa.


2.    Strategie i badania:

A)    Zadania realizowane przez miasto Lublin:

 • Opracowanie i zaktualizowanie ważnych dokumentów dla miasta takich jak: Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublina do 2025 r., Strategii Współpracy Transgranicznej.


B)    Zadania realizowane przez miasto Rzeszów:

 • Opracowanie i zaktualizowanie ważnych dokumentów dla miasta takich jak: Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa, Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 – 2020.

             
C)  Zadania realizowane przez Rzeszów i Lublin:

 •   Opracowanie Strategii Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014 – 2020. Powyższe dokumenty opierać się będą na przeprowadzonych badaniach (np. badania ankietowe), konsultacjach społecznych, seminariach.


3.    Kongresy:

A)    Zadania realizowane przez miasto Lublin:

 •  Przygotowanie i przeprowadzenie trzech kongresów inicjatywy Europy Wschodniej z konkursem na najlepsze projekty transgraniczne.


B)    Zadania realizowane przez miasto Rzeszów:

 •    przygotowanie i przeprowadzenie trzech kongresów Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej z konkursem na najlepsze pomysły w poruszanej tematyce.

 
 Mając na uwadze powyższe w ramach wdrażania zadań Gminy Miasto Rzeszów zrealizowano:

 • Strategię Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020;
 • Aktualizację Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020;
 •  Strategię Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej przez miasto Rzeszów w Perspektywie Finansowej 2014-2020; 
 • W latach 2012-2014 odbyły się trzy edycje Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie. Obszerna relacje z seminariów tematycznych jak i konferencji wraz z galerią zdjęć z powyższych wydarzeń znajdują się na stronie internetowej kongresu www.kongresprzestrzeni.pl;
 • Utworzono stronę internetową www.kultura.erzeszow.pl, na której zamieszczane są informacje nt. instytucji kultury, relacje z wydarzeń kulturalnych jak również zaproszenia do udziału w przyszłych organizowanych wydarzeniach. Równocześnie wraz ze stroną internetową stworzono funpage na portalu Facebook pod nazwą „Kultura w Rzeszowie” oraz kanał w serwisie YouTube.
 • opracowano aplikację mobilną Kultura w Rzeszowie, która ma na celu prezentowanie informacji na temat miejskich instytucji kultury (zawierających opis instytucji, adres, koordynaty GPS siedziby, telefon, adres strony internetowej, adres profilu Facebook) oraz opisy poszczególnych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie miasta.
 • Wykonano 200 zestawów płyt DVD wideo z zapisami Kongresów Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej, które posłużyły do promocji Kongresów wśród mieszkańców, instytucji oraz gości odwodzących miasto Rzeszów
 • Przygotowano materiały promocyjne (zakładki magnetyczne do książek, magiczne kubki, Pendrivy z kartą 8kB, długopisy, ładowarki solarne, notesy, wskaźniki laserowe, torby prezentowe), które służyły do promocji miasta Rzeszowa w ramach organizowanych wydarzeń promocyjnych i kulturalnych.
 •   Konferencję podczas której przedstawiono zakres oraz efekty projektu jako przykład dobrej praktyki oraz dyskutowano nad rolą miast w rozwoju regionów w latach 2014-2020.
   

 


 

Konferencja tematyczna Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej (17 grudnia 2012 r. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie)

 

 

Seminarium tematyczne "Jazz w przestrzeni miejskiej" - 13 grudnia 2012 r., Europejska Galeria Sztuki w Regionalnym Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie

 

Seminarium tematyczne „Różnorodność inicjatyw i rozwiązań zagospodarowywania przestrzeni miejskiej na przykładzie Skateparku 1-st Floor w Lublinie oraz Skweru Sportów Miejskich na Bemowie w Warszawie” – 15 grudnia 2012 r., Galeria Miejska przy Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie

 

 

 

 

II Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej

 

 

 

Konferencja podsumowująca projekt


 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia strukturalnego miast i regionów Polski Wschodniej. Powstała sieć współpracy mająca na celu podejmowanie działań związanych z podnoszeniem poziomu dobrego sąsiedztwa; partnerskiej współpracy; zrównoważonego rozwoju; wyższej jakości życia mieszkańców; rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; samorządności, w tym terytorialnej, oraz partnerskiej współpracy samorządów.
 

Stworzone zostały warunki do wykorzystania potencjałów najważniejszych obszarów miejskich do kreowania wzrostu i rozwoju pozostałych obszarów regionu. Nastąpiła promocja potencjału inwestycyjnego i turystycznego Polski Wschodniej w kraju i za granicą oraz poprawa umiejętności administracji publicznej w zakresie kształtowania polityki rozwoju regionalnego z udziałem środków Unii Europejskiej.
 

Realizacja projektu wpłynęła także pozytywnie na tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju Rzeszowa jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i współpracy transgranicznej oraz w szczególności wykorzystania programów rozwoju jako narzędzia pozyskiwania środków
z budżetu Unii Europejskiej.
 

Dokonane w ramach projektu analizy oraz wskazane propozycje dobrych praktyk tworzą materiały do wykorzystania przez władze regionalne, centralne i Komisję Europejską w zakresie planowania polityki spójności na obszarze Polski Wschodniej w kolejnych okresach programowania.     

Zorganizowany kongres był okazją, by porozmawiać o perspektywach rozwoju miast, o tym jak mądrze projektować i planować przestrzeń architektoniczną oraz w jakiś sposób skutecznie łączyć funkcjonalność z ekonomią i estetyką. Podczas kongresu prelekcje wygłosili: Dariusz Janowski, Marek Gosztyła, Izabela Kazimierz, Magdalena Mach, Czesław Bielecki, Andrzej Bratkowski, Krzystof Domaradzki, Marian Fikus oraz Anna Raińczuk.


 

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć :

 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane projekty/aktualnosci/11750,konferencja-rzeszow-i-lublin-strategia-wyzwan-strategia-sukcesu.html
 

 

 

 

 

Stan na dzień 20.10.2015 r.