Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Nowoczesny Urzędnik - Kompetetny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa

 

„Nowoczesny Urzędnik-Kompetentny Urzędnik.


Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”Nr projektu: POKL.05.02.01-00-158/10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013


Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Priorytet V: Dobre rządzenie
Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Podziałanie 5.2.1: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca II stopnia : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 866 100,00 PLN
Kwota dofinansowania: 736 185,00 PLN
Wkład własny:  129 915,00 PLN
Okres realizacji: 05.2011 r.  – 02.2013 r.

Opis projektu:

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego jest niezbędnym czynnikiem szybkiego i skutecznego realizowania zadań Gminy na rzecz mieszkańców. Wprowadzanie nowych przepisów prawa oraz zmiany w dotychczas obowiązujących aktach prawnych, a także implementacja prawa europejskiego powodują konieczność nieustannej aktualizacji stanu wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Chęć wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w administracji poprzez zastosowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-komunikacji na linii klient-urząd niesie potrzebę wyposażenia pracowników w pakiet nowych umiejętności. Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta pod względem organizacyjnym, a także w zakresie gospodarki finansowej poprzez wprowadzenie w 2009 r. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji dotyczących opracowywania i wdrażania procedur. W celu pozyskiwania nowych źródeł finansowania miejskich inwestycji oraz efektywnego zarządzania nimi, a także monitorowania realizacji zadań budżetowych niezbędne staje się również poznawanie nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania publicznego. Stawiając sobie za cel wzrost jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw wyżej wymienionym potrzebom w latach 2011 – 2013 Urząd Miasta Rzeszowa realizował projekt pn.: „Nowoczesny Urzędnik-Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”.


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował przeprowadzenie w latach 2011-2013 cyklu specjalistycznych szkoleń dla min. 200 pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa. W ramach realizacji projektu zakupiono oprogramowanie wspomagające skuteczne planowanie i realizację zadań (MS Project). Na zakończenie realizacji przedsięwzięcia została wydana w nakładzie 200 egzemplarzy broszura informacyjna pn. „ABC zarządzania projektami w administracji samorządowej”. 


W ramach projektu zrealizowano m.in. szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, audytu wewnętrznego, elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektami, szkolenia interpersonalne dla kadry zarządczej, a także szkolenia z zakresu usprawnienia wydawania decyzji.

 

Efekty realizacji projektu:


Realizacja wyżej wymienionych działań zapewniła wzrost jakości świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa usług poprzez:
- przyspieszenie procesu wydawania decyzji,

- wzrost wiedzy i umiejętności stosowania przepisów prawa,

- wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów,

- dalsze wdrażanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością,

- nabycie specjalistycznej wiedzy przez objętych szkoleniami pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa w celu sprawnego i szybkiego wypełniania zadań Gminy.
 
Ponadto w wyniku realizacji projektu przeprowadzono 11 szkoleń, umożliwiając podniesienie kwalifikacji 288 pracownikom urzędu. Zostało zakupione specjalistyczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami – MsProject Standard 2013 Gov. Dwukrotnie – w 2011 r. oraz 2012 r. na próbie 600 mieszkańców przeprowadzono badanie satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa na rzecz mieszkańców. Zlecono wykonanie i kolportowano do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podkarpackiego broszurę „ABC zarządzania projektami w administracji samorządowej” zawierającą przykłady dobrych praktyk samorządowych z zakresu zarządzania, a także monitorowano wskaźnik terminowości i poprawności wydawania decyzji administracyjnych.


 

 

*stan na dzień 17.07.2013 r.