Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa ...


 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej  

„Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”

 

Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

nr Umowy: POPW.03.01.00-18-001/14-00

Priorytet 3:   Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Instytucja Zarządzająca:    Ministerstwo Rozwoju
                                            www.mr.gov.pl 
                                            www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
                                            www.parp.gov.pl

Beneficjent:                         Gmina Miasto Rzeszów
                                             ul. Rynek 1
                                             35-064 Rzeszów
                                             Telefon: 17 87 54 000
                                             Fax: 17 87 54 105
                                             e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                             www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt:  Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:            187 157 987,50 PLN*
Kwota dofinansowania:  
155 262 359,78 PLN (84,91% wydatków kwalifikowalnych)*
Wkład własny:                  
31 895 627,72 PLN*

Okres przygotowania i realizacji: 04.2011 r. – 12.2015 r.

* Zgodnie z zaakceptowanym Wnioskiem o płatność końcową

 

 

Opis projektu

 

Strategicznym celem projektu jest poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze śródmieścia na północną obwodnicę miasta oraz uregulowanie parkowania w śródmieściu, co sprzyja zapewnieniu efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa, i poprawie obsługi komunikacją zbiorową dynamicznie rozwijających się terenów północno-wschodnich miasta, w tym specjalnych stref ekonomicznych powstałych w tym rejonie, przyczyniając się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Oczekuje się, że oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej. Głównym celem projektowanej infrastruktury jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w mieście oraz zmniejszenie ruchu samochodowego, szczególnie w śródmieściu.

W ramach niniejszego projektu cele te osiągnięte będą poprzez:

  • wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta,
  • budowę drogi od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz mostem podwieszonym na Wisłoku (projektowana trasa drogowa łączy prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta Rzeszowa w jego północnej części. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania ulicy Załęskiej z ul. Rzecha i biegnie do ul.Ciepłowniczej w części w śladzie istniejącej ul. Rzecha, następnie prosto od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej przecinając zbiornik technologiczny PGE EC i rzekę Wisłok, gdzie projektowany jest obiekt mostowy),

które zostaną włączone do systemu komunikacji miejskiej, co poprawi funkcjonalność i efektywność ekonomiczną transportu publicznego. W konsekwencji zwiększy się mobilność mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej i poprawi się jakość życia w mieście oraz powstaną warunki sprzyjające rozwojowi i zwiększaniu aktywności podmiotów gospodarczych.

Konieczność budowy drogi wraz z przeprawą mostową oraz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania wskazana została w realizowanym obecnie przez Gminę Miasto Rzeszów projekcie pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Projektowany odcinek drogi połączy ulicę Rzecha, Załęską i Ciepłowniczą z ulicą Lubelską, co w znacznym stopniu usprawni komunikacją miejską i rozładuje duże natężenie ruchu w centrum miasta. Budowa drogi w znaczący sposób przyczyni się do zapewnienia dostępności obiektów związanych z rozwojem miasta (lotnisko w Jasionce, nowa strefa ekonomiczna). Ciąg pieszo-rowerowy realizowany wraz z budową drogi zwiększy długość tras rowerowych w mieście i poprawi warunki podróży rowerem. Uregulowanie parkowania w śródmieściu przyczyni się do zmniejszenia popytu na podróże transportem indywidualnym, upłynni ruch w centrum miasta i ułatwi poruszanie się pieszym oraz autobusom miejskim, przyczyni się do wzrostu liczny pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.
Projekt jest koniecznym elementem działań podejmowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, zmierzających do zwiększenia wydajności systemu transportowego miasta, w tym poprawy efektywności transportu publicznego.
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele długofalowe (oddziaływania):

  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w okolicach budowanej trasy komunikacyjnej poprzez zapewnienie ich dostępności transportowej;
  • zmniejszenie kosztów zewnętrznych ruchu drogowego,
  • wzrost mobilności mieszkańców,
  • zmniejszenie zatłoczenia ulic w Rzeszowie,
  • zwiększenie dostępności obszaru metropolitarnego dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

 

Kalendarium

 

Dnia 27 czerwca 2014 roku w Warszawie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą PO RPW 2007-2013), a Gminą Miasto Rzeszów została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. W imieniu stron umowę podpisali: Prezes PARP Pani Bożena Lublińska-Kasprzak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Marek Ustrobiński.

7 lipca 2014r. – przekazanie Wykonawcy placu budowy

12 lipca 2014r. – rozpoczęcie robót objętych projektem

 

      

30 października 2014r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Gminą Miasto Rzeszów, zwiększającego poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR o 6 201 963,00 PLN

grudzień 2014r. – trwają intensywne roboty budowlane związane głównie z budową przeprawy nad rzeką Wisłok oraz przemysłowymi zbiornikami wodnymi. Nowo budowany most będzie miał długość ponad 480m a wysokość pylonu podtrzymującego konstrukcję wyniesie 108,5m. Będzie to obiekt największy w Rzeszowie i jeden z największych w Polsce.

13 lutego 2015r. – wmurowanie kamienia węgielnego na budowie mostu i drogi. W uroczystościach udział wzięła Pani Iwona Wendel - Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Wrzesień 2015r. – rozpoczęto montaż nowoczesnych parkomatów do obsługi Strefy płatnego Parkowania. Ogółem na terenie ścisłego centrum miasta zostanie zlokalizowane 130 urządzeń.

22 września 2015r. – Próby obciążeniowe mostu.

Wrzesień 2015r. – trwają końcowe prace wykończeniowo-porządkowe przy inwestycji dotyczącej przeprawy nad rzeką Wisłok oraz przemysłowymi zbiornikami wodnymi.

7 października 2015r. – otwarcie I części inwestycji - drogi wraz podwieszonym mostem. W uroczystościach udział wzięła Pani Iwona Wendel - Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.

 

31 grudnia 2015r. –Zakończenie realizacji projektu i wprowadzenie od stycznia 2016r. Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie.

 NAGRODY:

I miejsce (Nagroda Specjalna) - Kryształowa Cegła w konkursie „Dom 2015” w kategorii „Obiekty inżynieryjne” za budowę drogi od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz mostem podwieszonym na Wisłoku,


II nagrodę m.in. za „Oświetlenie drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z iluminacją mostu na rzece Wisłok”,

Nagroda Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców,

„Złoty żuraw” w kategorii Obiekty użyteczności publicznej za inwestycję „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie”

 

„Smart City” od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców