Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 


                                

 

Razem na rzecz czystego powietrza kampania promocyjno-edukacyjna
Rzeszowa i Preszowa

 

 

numer projektu PL-SK/KAR/IPP/III/175

 

 

Oś priorytetowa 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).


Partner Wiodący:
Gmina Miasto Rzeszów
Partner Projektu:
Gmina Miasto Preszów


Wartość projektu:
145 545 PLN*
Wartość zadania G.M. Rz.:
145 545 PLN*
Kwota dofinansowania zadania G.M. Rz.:
138 267 PLN*


Okres realizacji:
01.03.2014-30.06.2014

 

Opis projektu:

 

Przedsięwzięcie było realizowane w partnerstwie 2 miast: Rzeszowa i Preszowa. W ramach projektu przewidziano nawiązanie współpracy oraz podniesienie potencjału organizacyjnego samorządów ww. miast, dzięki przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami powietrza oraz kampanii promującej czyste powietrze.

Cel główny:
1.Nawiązanie współpracy oraz podniesienie potencjału organizacyjnego administracji publicznej po obu stronach granicy wraz z aktywizacją społeczności lokalnych w zakresie wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zanieczyszczenia powietrza.


Cele szczegółowe:
1.    Podniesienie stanu wiedzy wśród mieszkańców Rzeszowa i Preszowa, w tym grup marginalizowanych nt. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz możliwości przeciwdziałania w tym zakresie.
2.    Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk przez pracowników obu miast w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zanieczyszczenia powietrza.
3.    Ustalenie wspólnych celów oraz priorytetowych przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza, o których realizację przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych partnerzy będą się starać do roku 2020

 

Zakres rzeczowy projektu:

Główne dziania  w ramach projektu to:
1.  Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców nt. stanu wiedzy dot. zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
2.  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza.
3.  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. korzyści wynikających z przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w ramach, której zorganizowano: ekoPikini w Rzeszowie i w Preszowie, konkurs plastyczny oraz konkurs na hasło pormujące projekt, zajęcia informacyjno-edukacyjne w przedszkolach.
4.  Organizacja spotkań partnerów projektu w Rzeszowie i w Preszowie.
5.  Wypracowanie katalogu dobrych praktyk na temat przeciwdziałania zanieczyszczenia powietrza.
6.  Organizacja konferencji podsumowującej projekt.

 

Efekty realizacji projektu:

Projekt przyczynił się do wspólnej realizacji działań na rzecz ochrony powietrza i środowiska naturalnego po obu stronach granicy. Przeprowadzono badania ankietowe nt. stanu zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, a także podzielono się doświadczeniam ii najlepszymi praktykami, które to posłużą w przyszłości jako narzędzie do planowania przedsięwzięć w celu ochrony powietrza i poprawy środowiska naturalnego. Nawiązane zostały bezpośrednie kontakty pomiędzy administracją obu państw w wyniku których podejmowane będą wspólne inicjatywy w ww. zakresie. Ponadto zwiększyła się wiedza mieszkańców zarówno Rzeszowa jak i Preszowa nt. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, oraz przeciwdziałania temu stanowi.

 

 

 Euroregion Karpacki chcąc uczcić zakończony z powodzeniem projekt parasolowy wydało katalog projektów „Miktroprojekty w Euroregionie Karpackim” Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Katalog ten ukazuje 123 projekty na kwotę przekraczającą 4 mln euro, zrealizowane przez Partnerów Polskich jak i Słowackich. Wśród nich znalazł się również projekt Gminy Miasto Rzeszów zrealizowany w partnerstwie z Preszowem pn. „Razem na rzecz czystego powietrza – kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Peszowa”

 

Katalog projetu parasolowego Euroregionu Karpackiego

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 

 

 

 

*stan na dzień 01.10.2015 r.