Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

                  

 

„Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

Nr projektu: POIS.01.01.00-00-118/13-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko

 

Oś priorytetowa I  Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Wartość całkowita projektu:
     45 733 336 PLN*
Kwota dofinansowania:            20 503 698 PLN *
Wkład własny:                           16 766 304 PLN (w tym Pożyczka WFOŚiGW - 10 000 000 PLN) *
Okres realizacji:                         05.10.2012 – 31.12.2015*

 

 

Opis projektu:
 

Projekt miał za zadanie rozbudowę ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 2. Przedmiotowa inwestycja realizowana była w oparciu o technologię konwencjonalnego wielofazowego osadu czynnego
z denitryfikacją wyprzedzającą i nitryfikacją w układzie cyrkulacyjnym.

Celem realizowanego projektu było wyposażenie Aglomeracji Rzeszów w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:
-    odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U.2006.137.984 ),
-    przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Rzeszów wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
-    automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania biologicznego ścieków
-    wprowadzenie nadrzędnego systemu sterowania pracą oczyszczalni;
-    poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

 


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:


•    modernizację i rozbudowę komór biologicznych wraz z automatyzację procesu oczyszczania ścieków,
•    budowę nowej stacji dmuchaw,
•    budowę węzła koagulacji odcieków z odwadniania,
•    budowę nowej pompowni osadu wstępnego, modernizację systemu sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków
 

Efekty realizacji projektu:

 

W ramach inwestycji komunalna oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana oraz rozbudowana zgodnie z założeniami projektu. Ponadto realizacja planowanej inwestycji umożliwiła uzyskanie wyższej efektywności oczyszczania ścieków pozwalającej na spełnienie wymogów określonych dla oczyszczalni ścieków o RLM≥ 100 000 (Równoważna Liczba Mieszkańców).  Docelowa RLM planowanej przebudowy oczyszczalni wyniesie 398 000.

 

 

Oczyszczalnia ścieków

 

 

 

*stan na dzień 31.05.2016 r.