Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach

 

 „Szczęśliwe przedszkolaki- program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach”
 
 Nr
projektu WND-POKL.09.01.01-18-096/09


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013


Człowiek – Najlepsza Inwestycja


 
 

Priorytet IX:           Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1:         Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.1:   Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Instytucja Zarządzająca:         Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:          Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent:                            Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:               2 738 949,00 PLN*
Kwota dofinansowania:
       2 697 864,00 PLN*
Wkład własny:                    41 085,00 PLN*

Okres realizacji: 09.2009 r. – 07.2012 r.*

 

 

Opis projektu:

 

Potrzeba realizacji projektu wynikała z problemu zbyt małej i niedostosowanej do aktualnych potrzeb oferty edukacyjnej, jaką oferują przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów. Kolejnym problemem był fakt, iż coraz więcej dzieci posiada liczne dysfunkcje rozwojowe, takie jak wadę wymowy, skoliozę lub inne wady postawy.
 
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w grupie 1100 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do 36 rzeszowskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej wyżej wymienionych przedszkoli. Wsparciem objęło te dzieci, które mają potwierdzone dysfunkcje rozwojowe (m.in. wady wymowy, wady postawy).


 
 
Zakres rzeczowy projektu:
 

W ramach projektu prowadzone były następujące rodzaje zajęć dla dzieci:
 
─ Rehabilitacyjne
Prowadzone w przedszkolach przez rehabilitantów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi. Przedszkola doposażono w odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym materiały dydaktyczne oraz zestawy i gry do przeprowadzenia zajęć ruchowo-fizycznych.


─ Logopedyczne
 Prowadzone przez logopedów w zależności od potrzeb indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo. Przedszkola podobnie jak w przypadku zajęć rehabilitacyjnych doposażono w specjalistyczne materiały dydaktyczne oraz sprzęt, taki jak notebook czy drukarka, do wprowadzenia nowoczesnych technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Dodatkowo, rodzice brali udział w zajęciach pokazowych, mających na celu uświadomienie im konieczność wczesnego wykrywania i niwelowania deficytów rozwojowych u dzieci.

 

Efekty realizacji projektu:
 

Realizacja wyżej wymienionych działań zapewniła:

─ poprawę stanu zdrowia przedszkolaków poprzez udział w zajęciach logopedycznych i korekcyjnych,
─ konstruktywną współpracę między przedszkolem i rodziną,
─ podniesienie pewności przedszkolaków poprzez zniwelowanie deficytów rozwojowych,
─ wzrost świadomości u rodziców w zakresie wczesnego wykrycia i niwelowania deficytów rozwojowych dzięki organizacji dodatkowych specjalistycznych zajęć w przedszkolach,
─ podniesienie atrakcyjności wychowania przedszkolnego w 36 placówkach przedszkolnych objętych zasięgiem projektu.


Ponadto na etapie planowania  przedsięwzięcia, projekt zakładał uczestnictwo w zajęciach 1200 dzieci uczęszczających do 36 placówek wychowania przedszkolnego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia w zajęciach wzięło udział 1429 dzieci. Dzięki temu możliwe było osiągnięcie wskaźnika dot. Uczestnictwa 95% dzieci w dodatkowych zajęciach w wysokości 119%. Ponadto na poziomie 115 % został osiągnięty wskaźnik dotyczący zmniejszenia dysfunkcji ruchowych. W zajęciach uczestniczyło 879 dzieci, gdzie na etapie przygotowywania wniosku zakładano liczbę 760.  Poprawa wymowy  nastąpiła u 865 dzieci, przy założeniach liczby 690 – w efekcie wysokość wskaźnika  wyniosła 125%. Ponadto w projekcie uczestniczyły również osoby niepełnosprawne  w liczbie 74 osób. Wskaźnik dotyczący uczestnictwa tych osób, został osiągnięty na poziomie 246% (zakładana liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie na etapie przygotowania wniosku – 30).

 
 

Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia logopedyczne

 

Konferencja na zakończenie realizacji projektu

 

 

*stan na dzień 15.11.2012r.