Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

                                                                                                 

„Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko – ukraińskiego pogranicza”Nr projektu: IPBU.03.01.00-18-450/11-00Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

 

Priorytet 3: Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Działanie 3.1: Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej

Partner Wiodący Projektu: Gmina Miasto Rzeszów
Partner nr 1 : Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwska
Partner nr 2 : Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łucka

Wartość projektu:
1 526 094,83 PLN*

Wartość zadania G.M. Rz.: 1 018 942,88 PLN*

Kwota dofinansowania zadania G.M. Rz.: 917 048,60 PLN*


Okres realizacji: 26.04.2013 – 25.08.2015 *

Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem:  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Opis projektu:

Projekt pn. „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” to przedsięwzięcie, które było realizowane wspólnie przez miasta partnerskie: Rzeszów, Iwano-Frankiwsk i Łuck. Podstawowym celem projektu było stworzenie sieci współpracy w zakresie kultury i opieki społecznej co docelowo doprowadzić miało do szerszej aktywizacji terenów przygranicznych, poprawy jakości życia, utrwalania i umacniania więzi społecznych.

Celami szczegółowymi projektu było:

1. Zaangażowanie szerokiego grona instytucji samorządowych i społecznych we współpracę poprzez realizację wspólnych działań o charakterze kulturalnym i społecznym.

2. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie możliwości prowadzenia współpracy transgranicznej przez partnerów po obu stronach granicy polsko – ukraińskiej.

3. Podniesienie kompetencji przez pracowników w zakresie umiejętności istotnych dla prowadzenia wspólnych działań polsko-ukraińskich.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował realizację następujących działań:

1) Organizację 5 wspólnych polsko-ukraińskich wydarzeń kulturalnych w ramach projektu :
- Festiwal „Barwy Pogranicza” w Rzeszowie z udziałem artystów z miast ukraińskich
- Wspólny plener fotograficzny na Ukrainie,
- Wspólny spektakl teatralny,
- Festiwal-Forum Sztuk Współczesnych „Art Territory” w Łucku,
- Festiwal Chleba w Iwano-Frankiwsku.

2) Organizację wspólnych polsko-ukraińskich wydarzeń z zakresu opieki społecznej :
- warsztaty z zakresu opieki społecznej w Rzeszowie dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z Rzeszowa i uczestników ukraińskich,
- Seminarium pn. „Wymiana doświadczeń na podstawie centrum społecznej i psychologicznej rehabilitacji dzieci i młodzieży z ograniczeniami funkcjonalnymi”,
-Seminarium pn. „Perspektywy i możliwości rozwoju organizacji zajmujących
się na niepełnosprawnymi na terenach przygranicznych”.
3) Organizację 3 spotkań ds. współpracy sieciowej .
4)Warsztaty z zakresu pozyskiwania środków unijnych.
5) Kurs języka ukraińskiego dla pracowników z Rzeszowa i kursy języka polskiego
dla pracowników z Iwano-Frankiwska i Łucka.
6) Stworzenie informacyjnego serwisu internetowego.
7) Opracowanie Programu Sieciowej Współpracy Transgranicznej dla Rzeszowa,
Iwano-Frankiwska i Łucka na lata 2014 – 2020.
8) Działania informacyjno – promocyjne.

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wydarzeń realizowanych w r

 

 

 

 

 

Zajęcia z plastyki i malarstwa

Warsztaty z zakresu pozyskiwania środków unijnych w Łucku

    

 

Spotkanie ds współpracy sieciowej

 

Wystawa prac fotograficznych pn.: "Ukraina - śladami polskości"

 

 

  

Warsztaty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie


Spektakl "Siostra siostrze"

 

Prace plastyczne wykonanie przez uczestników wartsztatów artterapii

 

 


 

Festiwal "Barwy pogranicza"

 
   

Seminarium w Łucku z zakresu opieki społecznej

 

 

 Konferencja podsumowująca projekt

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego wolontariat ponad granicami:
https://www.youtube.com/watch?v=IX3iVQk9Upc

 

Efekty realizacji projektu:

 

Dzięki zaangażowaniu różonnorodnych instytucji społecznych i samorządowych w realizację projektu podniesiona została jakość kapitału ludzkiego, wzrósł poziom wiedzy o sąsiadach, nawiązane zostały kontakty pomiędzy pracownikami instytucji społecznej i kultury po obu stronach granicy, nastąpiła integracja i samorealizacja uczestników projektu, podczas wystaw, szkoleń, warsztatów artystycznych, spektalki teatralnych czy też seminariach. Wypracowane zostały rówież narzędzia ułatwiające nawiązywanie i rozwijanie współpracy: Program Sieciowej Współpracy Transgranicznej oraz informacyjny serwis internetowy Barwy Pogranicza. W ramach projektu zidentyfikowano co najmniej 6 dobrych praktyk, które będą w przyszłości naśladowane i powtarzane przez partnerów. Opracowane zostały także koncepcje 2 wspólnych projektów z zakresu kultury i opieki społecznej, o których dofinansowanie Partnerzy będą się ubiegać w ramach kolejnych naborów projektów w wymiarze transgranicznym. Wszystkie te działania składają się na sieć współpracy, która funkcjonować będzie również po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z regułami wytyczonymi w Programie Sieciowej Współpracy Transgranicznej. 

*stan na dzień 31.08.2015 r.

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską