Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Projekty zrealizowane

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 2007-2013

Lp. Nazwa Programu Tytuł projektu Wartość całkowita projektu (PLN) Wysokość dofinansowania z UE/ budżet państwa (PLN) Okres realizacji
1. PO RPW Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic 330 823 853,87 250 040 489,78 9.2011-06.2015
2. PO RPW Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 187 157 987,50 155 262 359,78 11.2013-12.2015
3. PO IiŚ Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 16 233 552,86 12 382 988,62 08.2010-12.2015
4. PO IiŚ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa 9 618 233 4 775 013 01.2007-06.2012
5. PO IiŚ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 86 344 980 67 085 101 03.2007-06.2013
6. RPO WP Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 10 847 091 4 785 032 08.2007-12.2010
7. RPO WP Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa 50 678 456 33 659 185 12.2007-06.2010
8. RPO WP Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie 6 246 994 2 569 107 12.2007-06.2014
9.PO IiŚRozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III10 112 637,585 161 972,3502.2008-11.2015
10. RPO WP Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 41 077 909,90 27 407 098,88 04.2008-06.2015
11. RPO WP Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007r.-2012r. 3 863 022 2 392 639 06.2008-11.2011
12. PO IiŚ Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa 20 254 855,03 12 667 125,29 06.2008-10.2015

13.

RPO WP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 11 838 985 8 475 689 07.2008-05.2014
14. RPO WP Budowa ul. GT na odcinku od ul. ZO do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem 3 634 484 2 460 950 10.2008-06.2010
15. PO IŚ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II 577 466 490 846 03.2009-08.2013
16. RPO WP Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2009 324 427 191 781 04.2009-12.2009
17. RPO WP Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (Węzęł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - Etap I 31 501 876 9 257 315 04.2009-08.2011
18. RPO WP Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 3 297 404 2 219 433 06.2009-09.2010
19. RPO WP Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II 6 015 189,91 1 646 971,08 06.2009-09.2014
20. PO KL Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce - rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów 99 998 84 998 07.2009-12.2009
21. PO KL Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej 100 000 85 000 07.2009-12.2009
22. PO KL Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów 98 650 83 852 07.2009-12.2009
23. PO KL Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informatyczne dla kadry administracyjnej 100 000 85 000 07.2009-12.2009
24. RPO WP Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM 5 674 293 3 774 649 07.2009-12.2014
25. RPO WP PSEAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 4 099 677
(Wartość udziału GMRz)
3 442 464
(Wartość
udziału GMRz)
07.2009-09.2014
26. PO KL Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach 2 738 949 2 697 864 09.2009-07.2012
27. PWT PL-SK Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość 328 922 €
(wartość
udziału GMRz)
279 583 €
(wartość
udziału GMRz)
10.2009-12.2010
28. RPO WP Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego 2 464 130 1 967 429 12.2009-12.2010
29. RPO WP Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I 3 833 146 2 477 442 12.2009-08.2012
30. EuropeAid Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału 47 640 €
(wartość udziału GMRz)
35 730 €
(wartość udziału GMRz)
02.2010-01.2012
31. RPO WP Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową Nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II 5 005 754 3 302 501 03.2010-09.2011
32. RPO WP Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie 670 664 568 768 04.2010-12.2010
33. RPO WP Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej ILA BERLIN AIR SHOW 2010 222 598 70 215 05.2010-12.2010
34. RPO WP Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 17 992 015,62 15 250 876,80 09.2010-06.2015
35. 7 PR Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi 99 439 €
(wartość udziału GMRz)
77 899 €
(wartość udziału GMRz)
01.2011-12.2013
36. RPO WP Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej PARIS AIR SHOW 2011 181 800 102 659 03.2011-09.2011
37. Central Europe Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 722 600
(wartość udziału GMRz)
614 210
(wartość udziału GMRz)
03.2011-03.2014
38. PO KL Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa 866 100 736 185 05.2011-02.2013
39. PO KL Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych 1 923 051 1 923 051 08.2011-09.2013
40. RPO WP Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie 3 065 081,43 892 879,30 10.2011-04.2016
41. PWT PL-BY-UA Podziemne Miasto: rozw&ój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina 167 457(wartość udziału GMRz) 150 711(wartość udziału GMRz) 12.2011-05.2015
42. PO RPW Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 959 4900
(wartość udziału GMRz)
863 541
(wartość udziału GMRz)
05.2012-04.2015
43. PO KL Podkarpacie stawia na zawodowców 9 539 624 8 252 666 05.2012-08.2015
44.PO RPWTrasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie1 350 807,90
(wartość udziału GMRz)
1 038 754,39
(wartość udziału GMRz)
06.2012-12.2015
45. RPO WP Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodeernizację buynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 4 337 787 1 683 035 09.2012-06.2014
46.PO IiŚRozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie45 733 33620 503 69810.2012-12.2015
47. RPO WP Promocja miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski 289 210 173 526 04.2013-09.2013
48. PWT PL-BY-UA Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 1 018 943
(wartość udziału GMRz)
917 049
(wartość udziału GMRz)
04.2013-08.2015

49.

PWT PL-BY-UA Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 202 526
(wartość udziału GMRz)
180 248
(wartość udziału GMRz)
04.2013-10.2015
50.RPO WPRozbudowa Al. Gen. Sikorskiego13 115 860,1911 935 865,3005.2013-03.2016
51. PO PT Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 560 123 1 404 110,70 09.2013-08.2015
52. EWT PL-SK Razem na rzecz czystego powietrza kampania pormocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa 145 545 138 267 03.2014-06.2014