Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wspólne projekty Gmin ROF na lata 2014-2020

Wspólne projekty Gmin ROF na lata 2014-2020
 

W dniu 30 grudnia 2016 r. został złożony pierwszy wspólny wniosek o dofinansowanie projektu w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – wniosek dotyczący projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach działania 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerami gminy: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, gmina i miasto Łańcut, Świlcza i Tyczyn.

W dniu 28 lipca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu zakończyła się 28 września 2018 r.

W ramach tego projektu 38 389 718,56 zł zostało wydatkowanych na ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie domów kultury w ww. jedenastu gminach ROF i utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego, a także wspólnego produktu turystycznego - Etnokraina Franciszka Kotuli. Kwota dofinansowania wynosi 17 957 576,30 zł.

W Gminie Miasto Rzeszów funkcję takiego centrum pełniła będzie filia Rzeszowskiego Domu Kultury – Osiedlowy Dom Kultury „Przybyszówka” przy ul. Dębickiej 170. Wartość zakresu projektu Rzeszowa, w ramach którego wykonana została modernizacja domu kultury, prace w otoczeniu obiektu oraz zakupione wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, wynosi 3 591 769,23 zł (w tym uzyskane dofinansowanie 1 009 989,67 zł).

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

 

W dniu 30 marca 2017 r. złożony został wniosek aplikacyjny dot. projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, który będzie realizowany od kwietnia 2017 r. do listopada 2019 r.

W projekcie jako partnerzy biorą udział gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza i Tyczyn, a liderem jest Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. Łączna wartość projektu to 128,80 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 87,87 mln zł.

W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne ekologiczne autobusy przystosowane również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane zostaną do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF uczestniczących w realizacji projektu. Zostaną one wyposażone w system informacji dla pasażerów, który łącząc się z funkcjonującym już Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym stworzy jeden spójny mechanizm, integrujący Miasto Rzeszów z pozostałymi gminami ROF. Integralną częścią projektu transportowego będzie budowa pętli, zatok, dworców, centrów przesiadkowych, mostów, parkingów w systemie Park &Ride, Bike & Ride i ścieżek rowerowych.

W dniu 29 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znaleźć można tutaj, natomiast szczegółowe informacje o projekcie dostępne są tutaj.

 

W ww. projekcie nie bierze udziału Gmina Miasto Rzeszów, dla której wydzielona została alokacja na bliźniacze działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W dniu 30 grudnia 2016 r. Gmina Miasto Rzeszów złożyła wnioski o dofinansowanie 3 projektów z zakresu rozbudowy i rozwoju transportu publicznego.

 W dniu 14 czerwca 2017 r. została zawarta pierwsza umowa o dofinansowanie dotycząca projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, którego wartość wynosi 208 725 010,49 zł (w tym dofinansowanie 141 244 236,03 zł). Okres realizacji projektu obejmuje okres od grudnia 2014 r. do grudnia 2019 r.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego (w tym 10 sztuk z napędem elektrycznym wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania energii elektrycznej), budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz zespołów przystankowych, a także budowę pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej, budowę Dworca Lokalnego wraz z parkingiem Kiss&Ride, inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i ciągów pieszo-rowerowych oraz rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się tutaj.


W dniu 19 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z Gminą Miasto Rzeszów pozostałe dwie umowy o dofinansowanie na rozwój transportu i infrastruktury drogowej.

Projekt pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” realizowany jest od listopada 2016 r., a zakończy się 31 marca 2021 r.  Jego wartość wynosi 205 896 181,75 zł, a pozyskane dofinansowanie – 150 793 468,93 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” również realizowany jest od listopada 2016 r., a zakończenie zaplanowano na 30 grudnia 2022 r. Wartość tego projektu to 69 636 570,47 zł, w tym dofinansowanie 52 437 918,44 zł.

Dzięki realizacji ww. projektów mieszkańcy otrzymają m.in. 80 ekologicznych autobusów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym 20 z napędem hybrydowym. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe i przystanki z uwzględnieniem udogodnień dla osób niedowidzących. Powstanie ok. 321 km całkowicie nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej oraz ok. 2,87 km dróg dla rowerów z infrastrukturą dojazdową m.in. wzdłuż mostów nad Wisłokiem.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” znajdują się tutaj, natomiast o projekcie „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” można dowiedzieć się więcej tutaj.

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” , w ramach działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: projekt parasolowy.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami wszystkie gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn. Wartość projektu wynosi 46 232 522,75 zł, w tym dofinansowanie 35 649 596,79 zł.

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych ( już zamieszkałych/użytkowanych lub nowobudowanych) lub niemieszkalnych lub na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu ww. budynków i użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie mogła być odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej.

Zakłada się, że pojedyncza instalacja fotowoltaiczna, montowana w ramach projektu będzie miała średnią moc 3 kW, co obecnie jest najbardziej optymalną wielkością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Instalacja zbudowana będzie z modułów fotowoltaicznych i będzie zajmowała powierzchnię ok. 17 m2. Roczna produkcja prądu w warunkach solarnych województwa podkarpackiego z jednej mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych wyniesie ok. 2.850 kWh. Koszt zakupu takiej ilości energii z sieci energetycznej to 1.624,50 zł. Dofinansowanie w projekcie będzie wynosiło około 85% kosztów kwalifikowanych netto (tj. bez podatku VAT).

W dniu 30 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

W okresie od 19 września do  31 października 2017 r. przeprowadzono I nabór wniosków przystąpienia do projektu, a w okresie od 19 marca do 20 kwietnia 2018 r. - nabór uzupełniający wniosków, wyniki naborów zostały opublikowane na stronie Stowarzyszenia ROF oraz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie. Z uwagi na to, że łączna liczba złożonych wniosków przekraczała dostępną pulę środków, nie wszystkie mogły zostać zakwalifikowane do projektu i część z nich - pomimo spełniania kryteriów - musiała zostać umieszczona na liście rezerwowej (były to wnioski i najmniejszej liczbie punktów i najniższym bądź zerowym zużyciu energii).

W związku z rezygnacjami złożonymi przez niektórych mieszkańców, którzy zawarli umowy uczestnictwa w projekcie, w dniach 08.02., 12.03., 13.03., 27.03 i 17.04.2019 r. Stowarzyszenie ROF dokonało aktualizacji Listy wniosków zakwalifikowanych do projektu, w wyniku czego z Listy rezerwowej zostały przeniesione na Listę podstawową w pierwszej kolejności wnioski, które otrzymały po 1 pkt. z oceny merytorycznej i miały największe zużycie energii, a następnie wylosowano wnioski z puli tych, które posiadały po 1 punkcie z oceny merytorycznej i zerowe zużycie energii. W dniu 17 kwietnia 2019 r. opublikowano:

Lista podstawowa_GMINY_17.04.2019

Lista podstawowa_PUNKTY_17.04.2019

Lista uzupełniająca_GMINY_17.04.2019 

Lista uzupełniająca_PUNTY_17.04.2019

Lista rezerwowa_17.04.2019

Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć tutaj.

 

W dniu 31 maja 2017 r., złożony został wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, w ramach działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Liderem i wnioskodawcą projektu również jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami 11 gmin, tj.: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza oraz Tyczyn.

Zakres projektu obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, tj. szkołach, stacjach uzdatniania wody, domach kultury, domach pomocy społecznej itp. na terenie gmin biorących udział w projekcie.

Instalacje fotowoltaiczne będą przetwarzały energię słoneczną w energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez ww. jednostki w ich bieżącej działalności. Dzięki czemu możliwe będzie:
•    ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych,
•    zmniejszenie kosztów ich utrzymania,
•    unowocześnienie procesu wytwarzania energii wpływające na redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
•    promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych.

W dniu 22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. O wydarzeniu tym przeczytać można tutaj, natomiast więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.

W Gminie Miasto Rzeszów projektem objętych zostało 53 obiekty, w tym 44 budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, 5 placówek opieki społecznej, 2 placówki opieki zdrowotnej oraz 2 domy kultury. Łączna moc instalacji wyniosi 986 kW, a szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z tych instalacji – ok. 652 MWh. Wartość projektu Rzeszowa wynosi 10 325 417,40 zł, w tym dofinansowanie 4 766 883,04 zł (przy czym całkowita wartości projektu ZIT to 19 974 031,47  zł, a dofinansowanie 11 159 981,61zł). Inwestycja w Rzeszowie została zakończona 1 marca 2019 r., a realizacja całego projektu zakończyła się w czerwcu 2019 r.

 

W  dniu 7 lipca 2017 r. został złożony wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 Promowanie Przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w celu ulokowania na nich działalności gospodarczej (MŚP). Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a jako partnerzy biorą w nim udział: Gmina Głogów Małopolski, Gmina Świlcza oraz Gmina Trzebownisko. Gminy te planują łącznie uzbroić ok. 39,44 ha terenów inwestycyjnych (w tym przeznaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców będzie 35,52 ha, pozostały teren przewidziany jest pod doprowadzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Wartość projektu wynosi 15,29 mln zł, w tym dofinansowanie 7,07 mln zł, a zakończenie realizacji przewidywane jest na grudzień 2019 r. W dniu 27 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, a więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

Złożony wniosek obejmuje I etap przedsięwzięcia z zakresu tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Wartością dodaną projektu będzie zapewnienie wspólnej zintegrowanej promocji gospodarczej regionu, kompleksowa obsługa potencjalnych inwestorów przez jeden wyspecjalizowany podmiot oraz wspólne planowanie stref aktywności gospodarczej.

 

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożony został także wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF” w ramach poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a jako partnerzy biorą w nim udział: Gmina Chmielnik i Gmina Głogów Małopolski. Realizacja projektu trwa od kwietnia 2017 r. do czerwca 2020 r.

W Gminie Chmielnik rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków, natomiast Gmina Głogów Małopolski planuje budowę małej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 7,95 mln zł, w tym dofinansowanie 5,42 mln zł.

W dniu 29 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, a więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

Na późniejszym etapie projektu zakłada się możliwość rozszerzenia jego zakresu o budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Głogów Małopolski i Gminie Krasne.

 

W dniu 27 września 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Głogów Małopolski, Krasne, gmina i miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (powiecie łańcuckim i rzeszowskim), jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej budynków w RO,F a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. W ramach projektu planowane jest dokonanie wymian nieefektywnych starych pieców węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły na ekogroszek w 272 gospodarstwach domowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 6 295 366,80 zł, w tym dofinansowanie 4 952 915,96 zł. Realizacja projektu potrwa od października 2018 r. do września 2021 r. W dniu 22 maja 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu - informacja na ten temat znajduje się tutaj.

Nabór uczestników projektu planowany jest w I kwartale 2020 r. Bliższe informacje nt. zakresu kosztów możliwych do dofinansowania w ramach projektu można znaleźć tutaj.

W okresie od 15 litopada do 20 grudnia 2019 r. na terenie gmin uczestniczących w projekcie odbywają się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców. Informacja o terminach spotkań w Rzeszowie dostępna jest tutaj.

 

W dniu 12 października 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań realizowanych w ramach I etapu projektu (dla którego umowa o dofinansowanie została zawarta 22 listopada 2017 r.). Zakres Gminy Miasto Rzeszów przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na 5 budynkach placówek oświatowych, o mocy 108,02 kW. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami gminy: Rzeszów, Czudec, Lubenia, Łańcut, Świlcza i Trzebownisko.

W ramach projektu planowane jest wybudowanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko.

Całkowita wartość projektu wyniesie 2 755 337,03 zł (Rzeszów 676 983,02 zł), w tym dofinansowane 1 889 098,77 zł (Rzeszów 466 303,79 zł). Jego realizacja potrwa od października 2018 r. do grudnia 2020 r.

W dniu 21 lutego 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Więcej informacji nt. podpisania umowy i projektu znaleźć można tutaj.


W okresie od 30 października do 20 listopada 2018 r. zostały złożone wnioski spółek komunalnych gmin ROF (z Rzeszowa, Tyczyna i Boguchwały) o dofinansowanie projektów, składających się na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap III”.

Wniosek złożony w dniu 30 października br. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1200 kW na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej oraz instalacji o mocy 14,7 kW na budynku administracyjnym przy ul. Naruszewicza. Wartość projektu wynosi 11 589 422,15 zł, w tym dofinansowanie 6 619 644,64 zł. Umowa o jego dofinansowanie została zawarta 21 grudnia 2018 r., a realizacja potrwa do grudnia 2020 r. Bliższe informacje nt. projektu można znaleźć na stronie MPWiK.

W dniu 31 października br. wspólny wniosek złożyły trzy spółki miejskie: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów sp. z o.o. Ich projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na: obiekcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ciepłowniczej, pięciu budynkach administracyjnych MZBM i siedmiu budynkach należących do MPEC. Łączna moc instalacji wyniesie 127,2 kW, a wartość projektu oszacowano na 844 417,20 zł (dofinansowanie 509 763 zł). W dniu 21 maja 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Jego realizacja potrwa do grudnia 2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. złożyło w dniu 2 listopada wniosek dot. montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na dachu hali napraw autobusów przy ul. Lubelskiej. Wartość tego projektu wynosi  1 173 342,24 zł (dofinansowanie 594 405 zł). W dniu 15 maja 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, a realizacja planowana jest na okres od maja do grudnia 2019 r.

W dniu 20 listopada 2018 r. został złożony także wspólny wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. z Tyczyna i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Boguchwały. Wartość tego projektu wynosi 1 266 671,16 zł (dofinansowanie 802 356,22 zł). W dniu 22 marca 2019 r. projekt został wybrany do dofinansowania.

Realizacja projektów pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez spółki i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE, co przełoży się na oszczędności kosztów ponoszonych przez spółki, a dodatkowo skutkowało będzie zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko.

 

W dniu 30 października 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerami gminy: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Głogów Małopolski, Krasne, gmina i miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn.

Głównym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (powiecie łańcuckim i rzeszowskim), jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej budynków w RO,F a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. W ramach projektu planowane jest dokonanie wymiany 4353 nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, niskoemisyjne kotły na gaz, kotły na biomasę lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Całkowita wartość projektu to 49 949 715,58 zł, w tym ze środków EFRR dofinansowane zostanie 38 142 479,29 zł. Projekt realizowany będzie od listopada 2018 r. do marca 2021 r.

Nabór uczestników projektu planowany jest w I kwartale 2020 r. Bliższe informacje nt. zakresu kosztów możliwych do dofinansowania w ramach projektu można znaleźć tutaj.

W dniu 28 grudnia 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Więcej informacji nt. podpisania umowy i projektu znaleźć można tutaj.

W okresie od 15 litopada do 20 grudnia 2019 r. na terenie gmin uczestniczących w projekcie odbywają się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców. Informacja o terminach spotkań w Rzeszowie dostępna jest tutaj.

 

W dniu 8 listopada 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań realizowanych w ramach I etapu projektu (dla którego umowa o dofinansowanie została zawarta 27 grudnia 2017 r.). Projekt będzie realizowany w ramach RPO WP, Oś I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerami: Gmina Boguchwała i Miasto Łańcut.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów  inwestycyjnych o powierzchni 17,70 ha, zlokalizowanych na terenie ww. gmin. Realizacja projektu pozwoli podnieść konkurencyjność gospodarki ROF poprzez utworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 14 861 719,02 zł, z czego 10 472 831,61 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 28 grudnia 2018 r. Informacja o podpisaniu umowy dostępna jest tutaj.

 

W dniu 28 lutego 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020,Oś VI. Spójność przestrzenna i gospodarcza, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Rzeszów, Boguchwała, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Świlcza oraz Tyczyn.

W ramach projektu gminy otrzymają wsparcie finansowe na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej w celu przywrócenia, nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych. W efekcie realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz przede wszystkim odbudowy więzi społecznych ograniczając zjawiska dysfunkcyjne Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres  projektu Rzeszowa obejmuje: rewitalizację podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, Śródmieście i Grota-Roweckiego, zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz rewitalizację oświetlenia i poprawę infrastruktury drogowej na os. Andersa.

Wartość projektu wynosi 103 542 750,22 zł (Rzeszów - 27 381 619,52 zł), w tym dofinansowanie 64 699 999,91 zł (Rzeszów - 21 521 356,80 zł). Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Podkarpackiego zakończyła już ocenę merytoryczną wniosku i w dniu 12 listopada 2019 r. projekt został wybrany do dofinansowania. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

W  dniu 28 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie, a partnerami: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn.

Realizacja projektu zakłada opracowanie i przyjęcie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wdrożenie modelu współpracy pomiędzy gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz mieszkańcami obszaru ROF w taki sposób, aby zapewnić im aktywny udział w procesie planowania przestrzennego oraz poprawie dostępu do usług publicznych.

Całkowita wartość projektu to 5 387 024,00 zł (Rzeszów - 304 527,26 zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego) 5 079 424,93 zł oraz budżetu państwa 307 599,07 zł.

Więcej informacji nt. projektu i podpisania umowy można znaleźć tutaj.

  
*stan na dzień: 15 listopada 2019 r.

 

Zapraszamy do zakładki aktualności, w której prezentowane są najnowsze informacje nt. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Poniżej można się zapoznać z treścią biuletynu i ulotki, w których zaprezentowane zostały wspólne przedsięwzięcia gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.