Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

I. Rodzaj zadania

1. Zakres przedmiotowy powierzanych zadań:

1) zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2019 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna;

2) zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2019 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna;

3) zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2019 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

4) zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2019 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

2. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. W zadaniach określonych w pkt I.1.3 i I.1.4 ogłoszenia, organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W sytuacji, gdy w otwartym konkursie ofert nie będzie miał zastosowania tryb wskazany w pkt I.2 ogłoszenia, oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

4. Oferty należy składać odrębnie na każdy z czterech punktów, o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1. Wysokość środków na każdy z punktów wynosi 64 020,00 zł.

2. Łączna wysokość środków na wszystkie zadania wskazane w pkt I.1. ogłoszenia wynosi 256 080,00 zł.

3. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt II.1 i II.2 ogłoszenia jest uzależniona od wysokości dotacji celowej przekazanej Miastu z budżetu Państwa i może ulec zmianie.

4. W 2017 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 242 903,52 zł.

5. W 2018 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 242 903,52 zł.

 

III. Podmiot uprawniony:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

2. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

3) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

4) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

5) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

3) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

4) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

5) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja ta pozarządowa, z którą Prezydent Miasta Rzeszowa rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie tej organizacji. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

IV. Forma realizacji:

1. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z zastrzeżeniem pkt IV.2 ogłoszenia.

2. W przypadku, gdy oferent w złożonej ofercie uwzględni wkład własny, zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Organizacji pozarządowej, realizującej zadania o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia, powierza się dodatkowo zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

V. Zasady przyznawania dotacji:

1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1467).

2. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej organizacji, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

3. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia, że:

1) podmiot utracił zdolność do czynności prawnych,

2) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną sprecyzowane w umowie realizacji zadania publicznego.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w wyznaczonym punkcie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia wysokości dotacji, o której mowa w pkt II.1 ogłoszenia.

5. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach organizowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Prezydenta Miasta Rzeszowa i nie powoduje zwiększenia wysokości dotacji, o której mowa w pkt II.1 ogłoszenia.

6. Miasto Rzeszów zapewnia lokal umeblowany w sposób niezbędny do realizacji zadania.

7. Nieodpłatnej pomoc prawnej może udzielać:

1) adwokat,

2) radca prawny,

3) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

4) osoba, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

3) spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

9. Oferent może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w pkt VI.4 ogłoszenia, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

10. Oferent może – w złożonej ofercie – zaproponować preferowaną formę realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo do powierzenia innych niż zaproponowane, zadań z zakresu edukacji prawnej. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, Prezydent Miasta Rzeszowa może pisemnie wezwać oferenta do złożenia zaktualizowanego opisu, harmonogramu oraz kalkulacji działań w zakresie realizacji zadania publicznego.

11. Oferent zobowiązany jest do wskazania w składanej ofercie co najmniej dwóch osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dwie osoby wskazane w ofercie na prowadzenie jednego z punktów, o których mowa w pkt. I.1 ogłoszenia nie mogą zostać wskazane jako udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w innych ofertach złożonych przez daną organizację.

12. Jeśli Oferent w ofercie wskaże więcej niż dwie osoby, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – dopuszczalne jest, aby pozostałe osoby, powtarzały się w innych ofertach złożonych przez oferenta na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

13. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt VI.11 ogłoszenia, skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

VII. Finansowanie zadania:

1. Wysokość dotacji na każdy z punktów wynosi 64 020,00 zł, z czego kwota 3 960,00 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu edukacji prawnej.

2. Dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest przeznaczana na wynagrodzenia z tytułu umów zawieranych z osobami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącymi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

– w wysokości nie niższej niż 51 051,00 zł.

 

VIII. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście:

1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);

2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 pok. 5

albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt 1., nie będą brane po uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę podmiotu składającego ofertę oraz numer zadania zgodny z pkt I.1 ogłoszenia i dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna” lub „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” – zgodnie z treścią składanej oferty.

 

IX. Wymogi formalne:

1. Wzór oferty i sprawozdania określa odpowiednio załącznik nr 1 i nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), z uwzględnieniem w składanej ofercie:

1) w punkcie II.1 – zarówno adresu siedziby, jak i adresu do korespondencji (w przypadku, kiedy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby oferenta);

2)  w punkcie II.2 – również numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma zostać przekazana dotacja w przypadku jej przyznania;

3) w punkcie II.4 – informacja o pełnym zakresie działalności pożytku publicznego prowadzonej przez oferenta, z podziałem na działalność odpłatną i nieodpłatną.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.

3. Oferta powinna być czytelnie wypełniona we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja ofert nie będzie wypełniana, należy umieścić zapis: „nie dotyczy” lub wpisać cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.

4. W pkt 11 oferty „Zasoby kadrowe przewidziane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego”, uzupełnionym z uwzględnieniem z pkt VI.11 ogłoszenia, należy wpisać maksymalnie 6 osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną lub udzielających nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz maksymalnie 8 osób zastępujących. Oferent nie załącza do oferty umów, o których mowa pkt X.3 ogłoszenia, z osobami wpisanymi na listę osób zastępujących.

5. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez co najmniej jedną z osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. W przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Dopuszcza się potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu poprzez umieszczenie na jego pierwszej stronie adnotacji ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”.

6. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

7. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po terminie złożenia oferty.

 

X. Wymagane załączniki:

1. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

3) umowy lub kopie zawartych umów z osobami, które będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

4) w przypadku oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

a) kopia zaświadczenia, którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, każdej z osób mających świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

b) oświadczenie osoby mającej świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5) pisemne zobowiązania do:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem;

b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;

6) w przypadku oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

7) w przypadku oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

8) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia;

9) w przypadku, gdy w ofercie do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przewidziana jest osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – oświadczenie osoby o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d tej ustawy;

10) dokument potwierdzający posiadanie i stosowanie standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

11) fakultatywnie – porozumienia o wolontariacie, o których mowa w pkt VI. 9. niniejszego ogłoszenia.

2. Brak jakiegokolwiek wymaganego załącznika, w przypadku niemożności potwierdzenia faktów lub stanu prawnego w sposób, o którym mowa w art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), bądź niespełnienie przez którykolwiek z załączników wymogów ważności, szczegółowo opisanych w pkt IX.5 ogłoszenia, stanowi przesłankę do odrzucenia oferty ze względów formalnych.

 

XI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Weryfikacja kompletności i poprawności złożonych ofert jest prowadzona na bieżąco w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia komisji oferty zweryfikowane pod względem formalnym. W przypadku ustalenia, że na konkurs wpłynęły oferty niekompletne lub niepoprawne, Przewodniczący komisji konkursowej przekazuje członkom komisji informację w tym zakresie, wraz ze wskazaniem przyczyn odrzucenia ofert.

5. Komisja konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta Rzeszowa opinię w formie protokołu, do którego załącznikami są zestawienia ofert, co do których:

1) stwierdzono niespełnienie wymogów kompletności i poprawności;

2)  uznano brak celowości wsparcia wykonania zadania – wraz z uzasadnieniem opinii;

3) uznano celowość wsparcia wykonania każdego z zadań wskazanych w pkt I.1 ogłoszenia – wraz z informacją o wysokości przyznanych środków,

w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r.

6. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania – maksymalnie 30 pkt;

2) planowana kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – maksymalnie 20 pkt;

3) proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których oferent będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczył nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – maksymalnie 50 pkt.

7. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.

8. Prezydent Miasta Rzeszowa podejmuje decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, w formie zarządzenia, w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

9. Do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: ul. Rynek 1, ul. Kopernika 16, ul. Okrzei 1, opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

 

XII. Postanowienia końcowe:

1. Zastrzega się prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert w części lub całości, jeżeli odpowiednio na dane zadanie lub na wszystkie z zadań wskazanych w pkt I.1 ogłoszenia:

1) nie została złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu

– z zastrzeżeniem, że unieważnienie w sposób wskazany powyżej w zakresie zadań wskazanych w pkt I.1.3 i I.1.4 ogłoszenia, może nastąpić po zastosowaniu trybu wskazanego w pkt I.2 ogłoszenia.

2. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert, w szczególności w przypadku braku finasowania zadania z budżetu Państwa.

3. W przypadku zmiany przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji zadania, określonego w niniejszym ogłoszeniu.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. 2, tel. 17 875 44 72.