Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.,
polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 

I. Rodzaj zadania i oczekiwane rezultaty
1. Zakres przedmiotowy powierzanych zadań:
1) zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00;
2) zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00;
3) zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30;
4) zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty w godz. 12.00-16.00.
2. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. W zadaniach określonych w pkt I.1.3 i I.1.4 ogłoszenia, organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W sytuacji, gdy w otwartym konkursie ofert nie będzie miał zastosowania tryb wskazany w pkt I.2 ogłoszenia, oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
4. Oferty należy składać odrębnie na każdy z czterech punktów, o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia.
5. Oczekiwane rezultaty zadania
1) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej mediacji, zgodnie z harmonogramem właściwym dla danego zadania, określonym w pkt. I.1 (z zastrzeżeniem pkt VI.20 ogłoszenia).
2) Zrealizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej polegające na m.in. opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami
1. Wysokość środków na każdy z punktów wynosi 64 020,00 zł.
2. Łączna wysokość środków na wszystkie zadania wskazane w pkt I.1. ogłoszenia wynosi 256 080,00 zł.
3. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt II.1 i II.2 ogłoszenia jest uzależniona od wysokości dotacji celowej przekazanej Miastu z budżetu Państwa i może ulec zmianie.
4. W 2018 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2014 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 242 903,52 zł.
5. W 2019 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2014 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 256 080,00 zł.
 
III. Podmiot uprawniony
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
2. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) został wpisany na listę prowadzoną przez Wojewodę Podkarpackiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
4) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
5) posiada umowę zawartą z mediatorem;
6) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
7) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
3) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
4) posiada umowę zawartą z mediatorem;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
6) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
4. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja ta pozarządowa, z którą Prezydent Miasta Rzeszowa rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie tej organizacji. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
IV. Forma realizacji
1. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z zastrzeżeniem pkt IV.2 ogłoszenia.
2. W przypadku, gdy oferent w złożonej ofercie uwzględni wkład własny, zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Organizacji pozarządowej, realizującej zadania o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia, powierza się dodatkowo zadania z zakresu edukacji prawnej.
 
V. Zasady przyznawania dotacji
1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej organizacji, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
3. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy:
1) podmiot utracił zdolność do czynności prawnych,
2) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
3) wybrana organizacja przed podpisaniem umowy nie dopełni warunku, o których mowa w pkt XI.13 ogłoszenia.
 
VI. Termin i warunki realizacji zadania
1 Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Zadanie publiczne realizowane będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelski  oraz edukacji prawnej.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną sprecyzowane w umowie realizacji zadania publicznego.
4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w wyznaczonym punkcie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia wysokości dotacji, o której mowa w pkt II.1 ogłoszenia.
6. Rezerwacja wizyt w punktach dokonywana jest za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa.
7. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach organizowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Prezydenta Miasta Rzeszowa i nie powoduje zwiększenia wysokości dotacji, o której mowa w pkt II.1 ogłoszenia.
8. Miasto Rzeszów zapewnia lokal umeblowany w sposób niezbędny do realizacji zadania.
9. Nieodpłatnej pomoc prawnej może udzielać:
1) adwokat,
2) radca prawny,
3) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) mediator – spełniający warunki określone w art. 4a ust. 6 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – w zakresie nieodpłatnej mediacji.
10. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
3) spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
11. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
12. Nieodpłatną mediację, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
13. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:
1) organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lub
2) kieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie Miasta Rzeszowa taki zostanie zorganizowany.
14. Oferent może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w pkt VI.5 ogłoszenia, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
15. Oferent może – w złożonej ofercie – zaproponować preferowaną formę realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo do powierzenia innych niż zaproponowane, zadań z zakresu edukacji prawnej. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, Prezydent Miasta Rzeszowa może pisemnie wezwać oferenta do złożenia zaktualizowanego opisu, harmonogramu oraz kalkulacji działań w zakresie realizacji zadania publicznego.
16. Oferent zobowiązany jest do wskazania w składanej ofercie co najmniej dwóch osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dwie osoby wskazane w ofercie na prowadzenie jednego z punktów, o których mowa w pkt. I.1 ogłoszenia nie mogą zostać wskazane jako udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w innych ofertach złożonych przez daną organizację.
17. Jeśli Oferent w ofercie wskaże więcej niż dwie osoby, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – dopuszczalne jest, aby pozostałe osoby, powtarzały się w innych ofertach złożonych przez oferenta
na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
18. Wśród osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w pkt VI.16 lub VI.17 musi znaleźć się co najmniej jeden mediator.
19. Niespełnienie jednego z warunków, o których mowa w pkt VI.16 lub VI.18 ogłoszenia, skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
20. Prezydent Miasta Rzeszowa może przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji zadania publicznego zmienić miejsce realizacji zadania i harmonogram określony w pkt I.1 ogłoszenia, z tym, że po ewentualnych zmianach punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzony zgodnie z art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
21. Nie przewiduje się pobieranie opłat od adresatów zadania.
 
VII. Finansowanie zadania
1. Wysokość dotacji na każdy z punktów wynosi 64 020,00 zł, z czego kwota 3 960,00 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu edukacji prawnej.
2. Dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest przeznaczana na wynagrodzenia z tytułu umów zawieranych z osobami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącymi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – w wysokości nie niższej niż 51 051,00 zł.
3. Przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów celowych, uwzględnionych w umowie o realizację zadania publicznego oraz określonych rodzajowo w kosztorysie wydatków, stanowiącym załącznik do tej umowy, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego.
4. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:
1) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych krajowych lub wspólnotowych;
2) sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.);
3) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Rzeszowa a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego.
5. Oferent nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.
6. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 
VIII. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 pok. 5
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt 1., nie będą brane po uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę podmiotu składającego ofertę oraz numer zadania zgodny z pkt I.1 ogłoszenia i dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna” lub „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” – zgodnie z treścią składanej oferty.
 
IX. Wymogi formalne
1. Wzór oferty i sprawozdania określa odpowiednio załącznik nr 1 i nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione.
3. Oferta powinna być czytelnie wypełniona we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja ofert nie będzie wypełniana, należy umieścić zapis: „nie dotyczy” lub wpisać cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
4. Oferta uznana jest za poprawną, gdy:
1) jest zgodna z celami i założeniami konkursu;
2) jest złożona na właściwym formularzu;
3) jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu;
4) podmiot jest uprawniony do złożenia oferty;
5) oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione;
6) działalność statutowa oferenta zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu;
7) jest czytelna tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości;
8) jest spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji;
9) termin realizacji zadania nie wykracza poza ramy czasowe, określone w niniejszym ogłoszeniu;
10) kalkulacja przewidywanych kosztów sporządzona została z uwzględnieniem pkt VII.1 i VII.2 ogłoszenia;
11) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym;
12) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie lub wykreślenie i uzupełnienie właściwych pozycji;
13) jest opatrzona datą, pieczątką Oferenta i podpisami uprawnionych osób.
4. W pkt IV.2 „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”, uzupełnionym z uwzględnieniem z pkt VI.16 ogłoszenia, należy wpisać maksymalnie 6 osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną lub udzielających nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz maksymalnie 8 osób zastępujących. Przy ocenie zasobów kadrowych przewidzianych do realizacji zadania publicznego komisja konkursowa bierze pod uwagę tylko osoby wpisane jako osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną lub udzielające nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (a nie osoby zastępujące).
5. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez co najmniej jedną z osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. W przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Dopuszcza się potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu poprzez umieszczenie na jego pierwszej stronie adnotacji ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”.
6. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.
7. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po terminie złożenia oferty.
 
X. Wymagane załączniki
1. Do oferty należy dołączyć:
1) statut oferenta;
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
3) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
4) w przypadku oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a) kopię zaświadczenia, którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, każdej z osób mających świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
oraz ewentualnie zaświadczenia o ukończeniu kursu doszkalającego, o którym mowa  art. 11a ust. 2 ww. ustawy;
b) oświadczenie osoby mającej świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
5) w przypadku oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
6) w przypadku oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
7) w przypadku, gdy w ofercie do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przewidziana jest osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – oświadczenie osoby o spełnieniu przesłanek, o których mowa
w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d tej ustawy;
8) dokument potwierdzający posiadanie i stosowanie standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
9) fakultatywnie – porozumienia o wolontariacie, o których mowa w pkt VI. 14. niniejszego ogłoszenia.
2. Brak jakiegokolwiek wymaganego załącznika, w przypadku niemożności potwierdzenia faktów lub stanu prawnego w sposób, o którym mowa w art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
z późn. zm.), bądź niespełnienie przez którykolwiek z załączników wymogów ważności, szczegółowo opisanych w pkt IX.5 ogłoszenia, stanowi przesłankę do odrzucenia oferty ze względów formalnych.
 
XI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Weryfikacja kompletności i poprawności złożonych ofert jest prowadzona na bieżąco w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
4. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia komisji oferty zweryfikowane pod względem formalnym. W przypadku ustalenia, że na konkurs wpłynęły oferty niekompletne lub niepoprawne, Przewodniczący komisji konkursowej przekazuje członkom komisji informację w tym zakresie, wraz ze wskazaniem przyczyn odrzucenia ofert.
5. Komisja konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta Rzeszowa opinię w formie protokołu, do którego załącznikami są zestawienia ofert, co do których:
1) stwierdzono niespełnienie wymogów kompletności i poprawności;
2) uznano brak celowości wsparcia wykonania zadania – wraz z uzasadnieniem opinii;
3) uznano celowość wsparcia wykonania każdego z zadań wskazanych w pkt I.1 ogłoszenia – wraz z informacją o wysokości przyznanych środków, w terminie do dnia 28 listopada 2019 r.
6. Przy rozpatrywaniu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania – maksymalnie 15 pkt, w tym:
 a) niepowtarzalność obsady przewidzianej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – maksymalnie 10 pkt;
 b) konkretność i wewnętrzna spójność opisu zadania, uwzględnienie mierzalnych i możliwych do osiągnięcia rezultatów – maksymalnie 5 pkt;
2) planowana kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – maksymalnie 16 pkt, w tym:
 a) poprawność kosztorysu – maksymalnie 8 pkt;
 b) uwzględnienie obsługi księgowej w kosztorysie zadania – maksymalnie 4 pkt;
 c) stosunek kosztów obsługi do kosztów merytorycznych (im niższe koszty obsługi tym wyższa ocena punktowa) – maksymalnie 4 pkt;
3) proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których oferent będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej – maksymalnie 35 pkt, w tym:
 a) kwalifikacje kadry świadczącej nieodpłatną pomoc prawną – maksymalnie 20 pkt (punkty przyznawane są za uwzględnienie w ofercie przynajmniej osoby o określonych kwalifikacjach, a nie za liczbę osób o takich samych kwalifikacjach, np. za wskazanie wyłącznie 2 adwokatów w ofercie, przyznane zostanie maksymalnie 5 pkt)
  - radca prawny – maksymalnie 8 pkt;
  - adwokat – maksymalnie 8 pkt;
   - doradca podatkowy – maksymalnie 2 pkt;
  - osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – maksymalnie 2 pkt;  
 b) proponowane działania z zakresu edukacji prawnej (zakres planowanych działań, formy realizacji, szczegółowość opisu w ofercie, atrakcyjność i oryginalność proponowanych działań, itp.) – maksymalnie 15 pkt;
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – maksymalnie 4;
5) planowany, wkład rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej – maksymalnie 10, w tym:
 a) uwzględnienie, w złożonej ofercie, pracy wolontariuszy, do realizacji zadań, o których mowa w pkt VI.14 ogłoszenia – maksymalnie 2 pkt;
 b) uwzględnienie, w złożonej ofercie, pracy wolontariuszy do działań innych niż określone w pkt VI.14 ogłoszenia – maksymalnie 8 pkt;
6) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotacji w latach poprzednich  (w przypadku organizacji, które nie otrzymywały dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa, brane są pod uwagę rekomendacje wystawione przez podmioty udzielające dotacji)
oraz doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego typu – maksymalnie 20 pkt, w tym:
 a) rzetelna realizacja zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej przy współpracy z Miastem Rzeszów w latach poprzednich – maksymalnie 20 pkt;
 b) udokumentowanie realizacji zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego poza Rzeszowem (dotyczy organizacji, które nie realizowały zadań na terenie Miasta Rzeszowa) – maksymalnie 5 pkt.
7. Przy rozpatrywaniu ofert na prowadzenie punktów, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania – maksymalnie 15 pkt, w tym:
a) niepowtarzalność obsady przewidzianej do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – maksymalnie 10 pkt;
b)  konkretność i wewnętrzna spójność opisu zadania, uwzględnienie mierzalnych i możliwych do osiągnięcia rezultatów – maksymalnie 5 pkt;
2) planowana kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – maksymalnie 16 pkt, w tym:
 a) poprawność kosztorysu – maksymalnie 8 pkt;
 b) uwzględnienie obsługi księgowej w kosztorysie zadania – maksymalnie 4 pkt;
 c) stosunek kosztów obsługi do kosztów merytorycznych (im niższe koszty obsługi tym wyższa ocena punktowa) – maksymalnie 4 pkt;
3) proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których oferent będzie świadczył nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – maksymalnie 35 pkt, w tym:
 a) kwalifikacje kadry świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – maksymalnie 20 pkt (punkty przyznawane są za uwzględnienie w ofercie przynajmniej osoby o określonych kwalifikacjach, a nie za liczbę osób o takich samych kwalifikacjach, np. za wskazanie wyłącznie 2 mediatorów w ofercie, przyznane zostanie maksymalnie 5 pkt)
  - mediator – maksymalnie 5 pkt
  - osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – maksymalnie 5 pkt;
 b) proponowane działania z zakresu edukacji prawnej (zakres planowanych działań, formy realizacji, szczegółowość opisu w ofercie, atrakcyjność i oryginalność proponowanych działań, itp.) – maksymalnie 15 pkt;
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – maksymalnie 4;
5) planowany, wkład rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej – maksymalnie 10, w tym:
 a) uwzględnienie, w złożonej ofercie, pracy wolontariuszy, do realizacji zadań, o których mowa w pkt VI.14 ogłoszenia – maksymalnie 2 pkt;
 b) uwzględnienie, w złożonej ofercie, pracy wolontariuszy do działań innych niż określone w pkt VI.14 ogłoszenia – maksymalnie 8 pkt;
6) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotacji w latach poprzednich (w przypadku organizacji, które nie otrzymywały dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa, brane są pod uwagę rekomendacje wystawione przez podmioty udzielające dotacji)
oraz doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego typu – maksymalnie 15 pkt, w tym:
 a) posiadanie, w ramach co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, doświadczenia w prowadzeniu punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – maksymalnie 15 pkt;
 b) posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego (organizacja nie posiada doświadczenia w prowadzeniu punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) – maksymalnie 10 pkt;
 c) posiadanie przez organizację doświadczenia w zakresie innym niż wymienione w podpunktach a i b, spełniającego wymogi określone w art. 11d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – maksymalnie 5 pkt;
8. W przypadku oceny merytorycznej ofert złożonych w trybie określonym w pkt I.3, będą one oceniane przez komisję konkursową na zasadach określonych w pkt XI.6 ogłoszenia.
9. Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może uzyskać maksymalnie 85 pkt.
10. Prezydent Miasta Rzeszowa podejmuje decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, w formie zarządzenia, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.
11. Do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: ul. Rynek 1, ul. Kopernika 16, ul. Okrzei 1, opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.
13. Organizacja wybrana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie niniejszego konkursu ofert, przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego, zobowiązana będzie do złożenia oryginałów lub kopii umów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu) z osobami realizującymi zadanie publiczne, o których mowa w pkt VI.16 i VI.17 ogłoszenia.
14. Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie odmową zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.
15. W przypadku odmowy zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w związku z niezłożeniem oryginałów lub kopii umów, o których mowa w pkt. XI.13 ogłoszenia, Prezydent Miasta Rzeszowa powierzy realizację zadania kolejnej organizacji pozarządowej.
 
XII. Postanowienia końcowe
1. Zastrzega się prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert w części lub całości, jeżeli odpowiednio na dane zadanie lub na wszystkie z zadań wskazanych w pkt I.1 ogłoszenia:
1) nie została złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu
– z zastrzeżeniem, że unieważnienie w sposób wskazany powyżej w zakresie zadań wskazanych w pkt I.1.3 i I.1.4 ogłoszenia, może nastąpić po zastosowaniu trybu wskazanego w pkt I.2 ogłoszenia.
2. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert, w szczególności w przypadku braku finansowania zadania z budżetu Państwa.
3. W przypadku zmiany przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji zadania, określonego w niniejszym ogłoszeniu.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. 2, tel. 17 875 44 72.