Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej 2020

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2020 r.

1. Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Rzeszowa oraz osoby wskazane przez te organizacje (nie będące ich członkami).

2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
4) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji konkursowej;
5) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
6) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

3. Kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej zgłasza się na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr VIII/502/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 listopada 2019 r., dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie 7 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

4. Organizacja może zgłosić jednego kandydata. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.

5. Pisemne zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej należy składać w sekretariacie Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, piętro III, pokój 53.

6. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej:
1) niekompletne;
2) złożone w innej formie, niż określona w ust. 3;
3) złożone po terminie określonym w ust. 3.